دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، اسفند 1389 
ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v24i4.8126

سمیه مجدآبادی فراهانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ محمد علی سبک خیز خیاط


بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

10.22067/jpp.v24i4.8127

محمد تقی آل ابراهیم؛ محمد حسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمد علی باغستانی میبدی