دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1389 
2. شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v24i4.8125

عرفانی پور قاسمی عرفانی پور قاسمی؛ مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم؛ روحانی روحانی


3. ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v24i4.8126

مجدآبادی فراهانی مجدآبادی فراهانی؛ جعفرپور جعفرپور؛ فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار؛ سبک خیز سبک خیز


4. بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

10.22067/jpp.v24i4.8127

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی


5. بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز

10.22067/jpp.v24i4.8128

سهرابی سهرابی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ موسوی موسوی


12. دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)

10.22067/jpp.v24i4.8140

جمالی جمالی؛ احمدوند احمدوند؛ سپهری سپهری؛ جاهدی جاهدی


17. جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

10.22067/jpp.v24i4.8144

علیان علیان؛ زمانی زاده زمانی زاده؛ الهی نیا الهی نیا؛ مقصودی مقصودی