دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 همدان

چکیده

چکیده
به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت، آزمایشی درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1386 در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در دو سری تنظیم شدند، سری اول شامل 6 تیمار بود که، از شروع دوره رشد تا صفر، 15، 25، 35، 45 و 55 روز پس از سبز شدن، علف‌های هرز کنترل شدند و سپس به آنها تا زمان برداشت ذرت اجازه رشد داده شد و سری دوم نیز شامل 6 تیمار بود که، از شروع دوره رشد تا صفر، 15، 25، 35، 45 و 55 روز پس از سبز‌شدن به علف‌های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، کنترل شدند. هر کرت آزمایشی شامل 4 ردیف کاشت به طول6 متر و با فاصله ردیف 75 سانتی متر بود. علف‌های هرز غالب در این آزمایش از 4 گونه شامل تاج خروس ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده، پیچک و سلمه تشکیل شده بود. نتایج نشان داد که زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز (شروع دوره بحرانی)، بر حسب 5 و 10 درصد اُفت عملکرد، به ترتیب، 124 و 204 درجه روز رشد بود که به ترتیب برابر با 8 و 16 روز پس از سبز شدن و معادل 3 و 5 برگی ذرت بود. زمان بحرانی تداخل علف‌های هرز (پایان دوره بحرانی) نیز بر حسب 5 و 10 درصد اُفت عملکرد، به ترتیب، 395 و 289 درجه روز رشد بود که به ترتیب برابر 31 و 24 روز پس از سبز شدن و معادل 10 و 7 برگی ذرت بود. افزایش طول دوره تداخل، منجر به افزایش وزن خشک کل علف‌های هرز و افزایش طول دوره کنترل، منجر به کاهش وزن خشک کل علف‌های هرز شد. علاوه بر این، افزایش طول دوره تداخل علف‌های هرز، منجر به کاهش عملکرد ذرت در حالیکه افزایش طول دوره کنترل، منجر به افزایش عملکرد ذرت شد.

واژه های کلیدی: وزن خشک علف‌های هرز، تداخل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد

عنوان مقاله [English]

Critical Period of Weed Control in Corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • ali Jamali
  • Goudarz Ahmadvand 1
  • ali Sepehri
  • Azhang Jahedi 2
1 Bu-Ali Sina University
2 hamedan
چکیده [English]

Abstract
The critical period of weed control (CPWC) is a period in the crop growth cycle during which weeds must be controlled to prevent yield losses. In order to determine the critical period of weed control (CPWC) of corn in Hamedan, an experiment was conducted in 2007 at Agricultural Research Station of Bu-Ali Sina University of Hamedan. The experiment was carried out as a randomized complete block design with three replications. The trial included twelve treatments consisted of six initial weed-free periods in which plots were kept free of weeds for 0, 15 , 25, 35, 45 and 55 days after crop emergence (DAE), and then weeds were allowed to grow until harvest and six initial weed-infested periods in which, weeds were allowed to grow for 0, 15, 25, 35, 45 and 55 DAE, after which the plots were kept free of weeds until harvest. Each plat consisted of four rows (six meter per row) with a row spacing of 75 cm. . Weed sampling carried out in first series of treatments at the end of growth season and in second series of treatments at the4 end of infested periods. The results showed that beginning of CPWC ranged from 124 to 204 GDD, at 5% and 10% AYL, which equates to 8 and 16 days after crop emergence (3 and 5 leaf), respectively. The end of the CPWC varied from 395 to 289 GDD, at 5% and 10% AYL, which equates to 31 and 24 days after crop emergence(10 and 7 leaf), respectively. Total dry weight of weeds increased as the duration of weed infested period increased and it was decreased with increasing duration of the weed-free period. Grain yield of corn increased with increasing duration of the weed-free period and decreased as the duration of weed infested period increased.

Keywords: weed dry mater, weed infestation, yield, yield components

CAPTCHA Image