شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فراریشه رزماری در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، طی سال های 1387و1388 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید. نماتدها به روش الک و سانتریفوژ استخراج شدند. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی وریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق نه گونه از چهارجنس در زیر راسته Tylenchina شامل گونه هایHelicotylenchus pseudorobustus, H. californicus, H. indicus, H. nigeriensis, Merlinius microdorus, M. indicus, Boleodorus thylactus Psilenchus minor , P. hilarulus, شناسایی شدند. در میان گونه های مذکور، سه گونه M. indicus, H. nigeriensis, H. indicus برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می شوند.

واژه های کلیدی: نماتدهای انگل گیاهی، رزماری، Tylenchina ، Merlinius، Helicotylenchus ، مشهد

عنوان مقاله [English]

Identification of Plant Parasitic Nematodes of Rosmarinus officinalis

نویسندگان [English]

  • esmat mahdikhani moghadam
  • Abbas Mokaram Hesar
چکیده [English]

Abstract
In order to identification of plant parasitic nematodes of Rosmarinus officinalis rhizospher during 2008-2009, fifty soil and root samples were collected from campus of Ferdowsi University. Soil and root samples were washed and nematodes were extracted by centrifugal flotation technique. According to De Grisse, 1969 the extracted nematodes were fixed and transferred to glycerin. In this survey  nine species belonging to four genera of sub order Tylenchina were identified as follows: Helicotylenchus pseudorobustus, H. indicus, H. californicus, H. nigeriensis, Merlinius microdorus, M. indicus, Boleodorus thylactus, Psilenchus minor and P. hilarulus. Three species H. indicus, H. nigeriensis and M. indicus were reported for the first time from Iran.

Keywords: Plant parasitic nematodes, Rosmarinus officinalis, Tylenchina, Helicotylenchus, Merlinius, Mashhad

CAPTCHA Image