تماس با ما

  • نشانی: ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، کد پستی: 1163-91775
  • تلفن:    4654-3880 (51) 98+
  • نمابر:    430-38787 (51) 98+
  • نشانی الکترونیکی:     jpp1@um.ac.ir    
  • وب سایت: https://jpp.um.ac.ir

CAPTCHA Image