اسامی داوران

لیست داوران نشریه حفاظت گیاهان سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

Orcid ID

Publons ID

لیدا

فکرت

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

ابراهیم

شکوهی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

محمد امین

سمیع

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

وحید

مهدوی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 

AAU-4393-2021

مائده

ملایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سرور

خرم دل

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

F-8166-2017

حمیدرضا

پوریان

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

امیر

محسنی امین

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

 

 

خدیجه

عباسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

AAU-9114-2021

محمد علی

سبک خیز خیاط

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمدحسن

هادیزاده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

حسین

صادقی نامقی

ددانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8329-2699

 

هادی

خاطری

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

ABG-9130-2020

ابراهیم

ایزدی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1576-9563

 

حسین

حمامی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

 

مهدی

حسن پور

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

 

ابراهیم

ممنوعی

مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

 

 

مهدی

راستگو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

U-7702-2018

فاطمه

آزاد دیسفانی

فردوسی مشهد/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

ناصر

بیک زاده

مشهد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

AAU-9027-2021

وحید

جهانبخش

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حسن

مکاریان

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

سیدمظفر

منصوری

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

 

عزیز

شیخی گرجان

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

 

سپیده

انورخواه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

D-2027-2011

الهام

الهی فرد

دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

زهره

مرادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

AAU-9066-2021

مجتبی

ممرآبادی

کپنهاک دانمارک/فردوسی مشهد

 

 

سارا

قارونی کاردانی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

0000-0002-2040-1691

J-2489-2017

سیما

سهرابی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

اسماعیل

ابراهیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حمیدرضا

محمددوست چمن آباد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

کمال

حاج محمدنیا قالی باف

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

 

M-6128-2018

علی اصغر

چیت بند

دانشگاه لرستان

 

 

عصمت

مهدیخانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0310-6284

 

علی

گلی زاده

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

AAD-3179-2019

حبیب

عباسی پور

دانشگاه شاهد تهران

 

I-7258-2016

مجتبی

حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6299-9118

 

مریم

خضری

استادیار مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

 

 

مهدی

نصراصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 

سید اکبر

خداپرست

دانشگاه گیلان

 

AAG-5579-2019

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

لیلا

علیمرادی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار

 

 

لیست داوران نشریه حفاظت گیاهان سال 1398

ساره

بقائی راوری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمدعلی

تاجیک قنبری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

مهدی

مهرابی کوشکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

سید حسن

مرعشی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3545-7487

 

اکبر

علی وردی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

سید وحید

اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

 

جواد

کریمی برنگ

دانشگاه فردوسی مشهد

 

N-4176-2018

شهرام

حسامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

 

جواد

کریم زاده اصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

C-3416-2009

سیدکریم

موسوی

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 

 

ارش

راسخ

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

حسین

مددی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

 

K-5694-2019

محمد

سعادتی

دانشگاه بیرجند

0000 0002 4972 4873

AAG-9030-2021

سمیه

الوانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حبیب اله

چاره گانی

دانشگاه یاسوج

 

 

سید احمد

حسینی

رفسنجان- دانشگاه ولی عصر(عج)

 

 

سارا

قارونی کاردانی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

0000-0002-2040-1691

J-2489-2017

محممود رضا

کریمی شهری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

ناهید

حیدرزاده

دانشگاه بجنورد

 

 

محمودرضا

گلزاریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

کمال

حاج محمدنیا قالی باف

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

 

M-6128-2018

جاوید

قرخلو

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

اورنگ

کاوسی

دانشگاه زنجان

 

 

مهدی

راستگو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

U-7702-2018

المیرا

محمدوند

دانشگاه گیلان

 

 

فاطمه

طبسی نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حسن

بریمانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

مهدی

اسفندیاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

مجید

میراب بالو

دانشگاه ایلام

 

J-6140-2015

علی

قنبری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

افشار

آزادبخت

دانشگاه بیرجند

 

 

قدریه

محمودی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حامد

جوادی

دانشگاه پیام نور

0000-0002-5213-0232

 

سرور

خرم دل

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

F-8166-2017

حمزه

ایزدی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

M-5212-2019

وحید

مهدوی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 

AAU-4393-2021

زینب

اورسجی

دانشگاه گنبد کاووس