انتشار شماره جدید نشریه

به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره جدید نشریه پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، در سایت نشریه به نشانی https://jpp.um.ac.ir/issue_5632_5676.html منتشر شده است.