اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 414
تعداد پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش 152

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 236
تعداد مشاهده مقاله 82387
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
درصد پذیرش 37 %