اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 458
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 168

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 270911
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
درصد پذیرش 39 %