اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتررضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~valizadeh/
rvalizadhyahoo.com
0000-0002-6814-7354

سردبیر

دکترمحمد حسن راشد محصل

علوم علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد

mhrashedum.ac.ir
0000-0003-2263-2626

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم پورجم

استاد بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)

pourjppmodares.ac.ir
0000-0003-3665-1692

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات (دانشگاه فردوسی مشهد)

e-izadium.ac.ir
0000-0002-1576-9563

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار گروه گیاهپزشکی (دانشگاه فردوسی مشهد)

m.hosseinium.ac.ir
0000-0002-6299-9118

دکتر هومن راضی

دانشیار ژنتیک مولکولی (دانشگاه شیراز)

razishirazu.ac.ir
0000-0002-6400-4794

دکتر حسین صادقی نامقی

استاد حشره شناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)

husseinsadeghiyahoo.com
0000-0002-8329-2699

دکتر احد صحراگرد

استاد حشره شناسی کشاورزی (دانشگاه گیلان)

sahragardguilan.ac.ir
0000-0002-8954-1801

دکتر سید حسن مرعشی

استاد بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)

marashium.ac.ir
0000-0002-3545-7487

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

استاد بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)

mahdikhani-eferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-0310-6284

دکتر علیرضا صبوری

استاد حشره شناسی (دانشگاه تهران)

sabooriut.ac.ir
0000-0002-3101-1330

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسین رجائی

استادیار حشره شناس، مدیر کلکسیون بالپولکداران، موزه ایالتی تاریخ طبیعی اشتوتگارت (آلمان)

hossein.rajaeismns-bw.de
0000-0002-3940-3734

دکتر آرش راشد

محقق پژوهشی اکولوژی حشرات، تگزاس

arashedag.tamu.edu
0000-0001-6640-2457

ویراستار ادبی

دکترسمانه محمدی

. .

jpp1um.ac.ir

مدیر داخلی

سمیه توانا

گیاهپزشکی .

jpp1um.ac.ir
05138804622

کارشناس نشریه

سمانه محمدی

.

jpp1um.ac.ir
05138804621

صفحه آرا

رحمان اسدی

. .

jpp1um.ac.ir