اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتررضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: Scopus:17  

سردبیر

دکترمحمد حسن راشد محصل

استاد علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mhrashed
mhrashedum.ac.ir
0000-0003-2263-2626

h-index: Scopus:5  

دکتر محمدحسن راشد محصل استاد و عضو هیات علمی گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: رشته بیولوژی از دانشسرای عالی تهران

2- کارشناسی ارشد: رشته گیاهشناسی از دانشگاه نبراسکا آمریکا

3- دکتری: رشته اگرونومی از دانشگاه نبراسکا آمریکا

ایشان تاکنون حدود 106 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 36 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 140 مقاله در نشریات داخلی و 37 مقاله در نشریات خارجی و چهارده کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1389 سردبیری نشریه حفاظت گیاهان را به‌عهده داشته است.

Orcid ID: 0000-0003-2263-2626

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم پورجم

استاد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/pourjame
pourjppmodares.ac.ir
0000-0003-3665-1692

h-index: Scopus:15  

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

استاد علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/e-izadi
e-izadium.ac.ir
0000-0003-4784-6217

h-index: Scopus:7  

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.hosseini
m.hosseinium.ac.ir
0000-0002-6299-9118

h-index: Scopus:12  

دکتر هومن راضی

دانشیار ژنتیک مولکولی (دانشگاه شیراز)

agri.shirazu.ac.ir/~razih
razishirazu.ac.ir
0000-0002-6400-4794

h-index: Scopus:11  

دکتر حسین صادقی نامقی

استاد حشره شناسی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/sadeghin
husseinsadeghiyahoo.com
0000-0002-8329-2699

h-index: Scopus:12  

دکتر احد صحراگرد

استاد حشره شناسی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~sahragard
sahragardguilan.ac.ir
0000-0002-8954-1801

h-index: Scopus:12  

دکتر سید حسن مرعشی

استاد بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/marashi
marashium.ac.ir
0000-0002-2499-6725

h-index: Scopus:7  

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

استاد نماتدشناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mahdikhani-e
mahdikhani-eferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-0310-6284

h-index: Scopus:6  

دکترساره بقائی راوری

دانشیار بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/s.baghaee
s.baghaeeum.ac.ir
0000-0002-9881-447X

h-index: Scopus:7  

دکتر علیرضا صبوری

استاد حشره شناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=fa-ir
sabooriut.ac.ir
0000-0002-3101-1330

h-index: Scopus:18  

دکتر حسن کریم مجنی

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

agri.iut.ac.ir/fa/people/1946
kmojeniiut.ac.ir
0000-0002-5315-8835

h-index: Scopus:10  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آرش راشد

محقق پژوهشی اکولوژی حشرات دانشگاه آیداهو

www.uidaho.edu/cals/entomology-plant-pathology-and-nematology/our-people/arash-rashed
arashedag.tamu.edu
0000-0001-6640-2457

h-index: Scopus:16  

دکتر حسین رجائی

حشره شناس مدیر کلکسیون بالپولکداران، موزه ایالتی تاریخ طبیعی اشتوتگارت (آلمان)

www.naturkundemuseum-bw.de/forschung/entomologie/entomologie/hossein-rajaei
hossein.rajaeismns-bw.de
0000-0002-3940-3734

h-index: Scopus:10  

مدیر داخلی

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار حشره شناسی .

m.hosseinium.ac.ir
0000-0002-6299-9118

h-index: 10  

کارشناس نشریه

خانم دکتر سمانه محمدی

دانشکده کشاورزی

jpp1um.ac.ir