اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتررضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~valizadeh/
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: 14  

سردبیر

دکترمحمد حسن راشد محصل

استاد علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

mhrashed.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mhrashedum.ac.ir
0000-0003-2263-2626

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم پورجم

استاد بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/pourjame
pourjppmodares.ac.ir
0000-0003-3665-1692

h-index: 13  

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات (دانشگاه فردوسی مشهد)

e-izadi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
e-izadium.ac.ir
0000-0002-1576-9563

h-index: 5  

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

m.hosseini.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
m.hosseinium.ac.ir
0000-0002-6299-9118

h-index: 6  

دکتر هومن راضی

دانشیار ژنتیک مولکولی (دانشگاه شیراز)

agri.shirazu.ac.ir/~razih
razishirazu.ac.ir
0000-0002-6400-4794

h-index: 6  

دکتر حسین صادقی نامقی

استاد حشره شناسی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد

sadeghin.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
husseinsadeghiyahoo.com
0000-0002-8329-2699

h-index: 10  

دکتر احد صحراگرد

استاد حشره شناسی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/sahragard/?lg=0
sahragardguilan.ac.ir
0000-0002-8954-1801

h-index: 11  

دکتر سید حسن مرعشی

استاد بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

marashi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
marashium.ac.ir
0000-0002-3545-7487

h-index: 5  

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

استاد نماتدشناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

mahdikhani-e.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mahdikhani-eferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-0310-6284

h-index: 3  

دکتر علیرضا صبوری

استاد حشره شناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=fa-ir
sabooriut.ac.ir
0000-0002-3101-1330

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آرش راشد

محقق پژوهشی اکولوژی حشرات، تگزاس

www.uidaho.edu/cals/entomology-plant-pathology-and-nematology/our-people/arash-rashed
arashedag.tamu.edu
0000-0001-6640-2457

دکتر حسین رجائی

استادیار حشره شناس مدیر کلکسیون بالپولکداران، موزه ایالتی تاریخ طبیعی اشتوتگارت (آلمان)

naturkundemuseum-bw.de/forschung/entmologie/mitarbeiter-entomologie/hossein-rajaei
hossein.rajaeismns-bw.de
0000-0002-3940-3734

h-index: 7  

ویراستار ادبی

دکتر سمانه محمدی

.

jpp1um.ac.ir

مدیر داخلی

خانم توانا

گیاهپزشکی .

jpp1um.ac.ir
05138804622

کارشناس نشریه

خانم محمدی

.

jpp1um.ac.ir
05138804621

صفحه آرا

رحمان اسدی

. .

jpp1um.ac.ir