بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به استفاده فراوان از حشره کش ایمیداکلوپرید در کشت خیار گلخانه ای، این تحقیق به بررسی تغییرات باقیمانده این حشره کش در یک دوره کارنس 21 روزه پس از سم پاشی در خیار گلخانه ای می پردازد. نمونه ها از یک گلخانه تجاری شهرستان محمود آباد در استان مازندران، پس از سم پاشی با ایمیداکلوپرید و در پنج نوبت به مدت 21 روز برداشت شد. تاثیر کاربرد سه تیمار پوست کندن، ذخیره سازی در یخچال به مدت 48 ساعت و شستشو با آب نیز بررسی شد. برای اندازه گیری باقیمانده ایمیداکلوپرید در نمونه استخراج شده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا ((HPLC با بازیابی 104 درصد و حد تشخیص 001/0 میلی گرم بر لیتر استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیشترین غلظت باقیمانده ایمیداکلوپرید در چند روز اول بعد از سم پاشی بود که به تدریج و تا پایان دوره کارنس غلظت آن کاهش پیدا کرد. نیمه عمر این حشره کش 8/2 روز محاسبه شد. غلظت باقیمانده ایمیداکلوپرید در نمونه ها تا روز هفتم بعد از سم پاشی بیشتر از استاندارد کدکس بود. بررسی تاثیر کاربرد سه تیمار نشان داد که تیمار شستشو بیشترین تاثیر را در کاهش ایمیداکلوپرید از سطح محصول داشت. بر اساس نتایج این پژوهش، رعایت یک دوره زمانی 7 روزه پس از سم پاشی با ایمیداکلوپرید برای ارائه محصول به بازار مصرف و اعمال روشهای ساده پوست کندن، شستشو و ذخیره در یخچال به منظور اطمینان از مقادیر باقیمانده این آفت کش به میزان کمتر از استاندارد کدکس، برای ایمنی غذایی مصرف کنندگان لازم و ضروری است.

واژه های کلیدی: باقیمانده ایمیداکلوپرید، حداکثر غلظت مجاز، خیار گلخانه ای، ایمنی غذایی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Imidacloprid Residue in 21 Days latent Period and its Decrease with Different Treatments in Greenhouse Cucumber

نویسندگان [English]

  • nasrin Hassanzadeh
  • nader Bahramifar
  • abbas Esmaili-sari
چکیده [English]

Abstract
According to the high application of imidacloprid insecticide in greenhouse cucumber cultivate, this study researched about daily change of imidacloprid residues in 21 days latent period. The samples were collected from a commercial greenhouse at Mahmud Abad (Mazandaran province, Iran) after treatment in 21 days. Also, the effects of different removing treatments such as washing, peeling and refrigeration storage at 4 ˚C for 48h were investigated in this research. Imidacloprid residue concentrations determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with obtained recoveries 104% and limit of detection 0.001 mg l-1. The results showed that maximum concentration of imidacloprid residue detected as in the firstly days after poisoning and this trend decreased till the end of deficiency period. The half-life of imidacloprid that applied on cucumbers was 2.8 days. After 7 days of imidacloprid application, imidacloprid residue concentration was higher than Codex MRL. Additionally, obtained results showed that washing was the most effective way to reduce the imidacloprid residues of the cucumber samples. According to the results of this research, it is recommended that a 7 days waiting period after imidacloprid poisoning and household processing usage are required to lower down the residue levels than Codex acceptable limit to safety consumption of cucumber.

Keywords: Imidacloprid residue, MRL, Greenhouse cucumber, Food safety

CAPTCHA Image