ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
نژاد PVYNTN باعث ایجاد بیماری لکه حلقوی نکروتیک غده سیب زمینی (PTNRD)6 می‌شود. این نژاد زیر گروه نژاد نکروز رگبرگ توتون PVYN و حاصل نوترکیبی بین نژادهای PVYN و PVYO می‌باشد که اغلب در زمان برداشت بدون علائم و غیر قابل شناسایی بصورت چشمی است. معمولاً علائم در زمان پس از برداشت در شرایط انبار نمایان می‌شوند و باعث کاهش کیفیت غده ها و قابلیت عرضه در بازار می‌شود. واکنش زنجیره ای پلیمراز نسخه برداری معکوس، (RT-PCR) ابزاری دقیق و قابل اعتماد برای تمایز و شناسایی نژاد PVYNTN در تائید علائم و ردیابی آلودگی در بافتهای بدون علائم محسوب می‌شود. به همین منظور در تابستان 1386تعداد 435نمونه از غده‌های مزارع استان خراسان رضوی به صورت تصادفی جمع آوری شد. غده ها بعد از گذراندن دوره خواب در دمایC ˚4، به گلخانه در دمایC ˚ 25جهت جوانه زنی منتقل شدند سپس جوانه های هر غده با آزمونDAS- ELISA به کمک پادتن چند همسانه ای برای ردیابی ویروسY سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون الیزا نمونه های دارای بیشترین میزان جذب در طول موج 405نانومتر انتخاب و در نهایت مشخص گردید که 53نمونه به PVY آلوده بودند. سپس با استفاده از محلول RNX™(-PLUS)تودهRNA کل 40گیاه آلوده به PVY استخراج و با کمک دوجفت آغازگر اختصاصی طراحی شده برای ناحیه ژن پروتئین پوششیCP، CDNA مربوطه ساخته و برای انجام آزمون RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌های آلوده به PVY به همراه آغازگرهای MOR2 و MOR3در محدودهٔ569-BP و جدایه‌های متعلق به نژاد PVYNTN به همراه آغازگرهای MOR1 وMOR2 درمحدوده 334-BP ایجاد باند نمودند.

واژه‌های کلیدی : PVYNTN ، ELISA، RT-PCR

عنوان مقاله [English]

Detection of (PVYNTN ) Strain in Potato Fields of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • somayeh Majdabadi Farahani
  • B. Jafarpour
  • M. Falahati Rastegar 1
  • Mohammad Ali Sabokkhiz 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The PVYNTN strain induces potato tuber necrotic ringspot disease PTNRD . PVYNTN strain is sub group of tobacco necrosis veinal PVYN strain . PVYNTN strain is a recombinant between PVYN and PVYO strains . symptoms are often totally symptomless or undetectable by visual inspections at harvest , usually are apparent during post harvest in storage conditions and induce to decrease quality and marketability of potato tubers. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) is an accurate and reliable tool for differantion and detection of PVYNTN strain and prove to be an important tool in confirmation of symptoms and for The detection of PVYNTN in symptomless tissues .In our survey , during the summer of 2007, 435 tubers from 32 potato fields in Khorasan Razavi province were collected randomly. Tubers passed dormancy period at 4˚С and transfered to the greenhouse at 25˚С for germination. Sprouts emerging from the tubers were tested by DAS-ELISA with polycolonal antibody. 53 positive samples in DAS-ELISA which had high absorbance values at 405 nm were selected . Total RNA was extracted from 40 infected plants tissue using RNX plus-TM solution. Then two specific primers pairs designed within the coat protein (CP) region, used for cDNA synthesis in Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) . Samples infected with PVY produce a band of 569 bp by MOR2 & MOR3 primers. While isolates belonging to PVYNTN strain gave a band of 334 bp by MOR1 & MOR2 primers .

Keywords: PVYNTN , ELISA , RT-PCR

CAPTCHA Image