دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تیر 1389 

مقالات پژوهشی

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v24i2.4115

ناهید گرایلی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عطیه ذبیح نیا مقدم


بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

10.22067/jpp.v24i2.4123

الهه ربیعی مطلق؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ حمید روحانی؛ بهروز جعفرپور؛ وحید جهانبخش


اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

10.22067/jpp.v24i2.4134

محسن یزدانیان؛ رضا فرشباف پورآباد؛ محمدرضا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ نادره رشتچی زاده؛ امیرمنصور وطنخواه؛ علی اصغر حمیدی


ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v24i2.4139

اعظم یوسفی؛ ناصر پنجه که؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار