بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

Abstract
Fusarium species are one of the most important pathogens on onion in Iran and out of whit few are transmitted by onion seeds. In order to identify onion seed borne Fusaria in Razavi and Northern Khorasan provinces, in the September 2007 seed samples from different field of four localities were studied using cultural media, greenhouse assay and molecular technique respectively. In the first experiment surface disinfested and nonsterlized onion seeds were cultured on PDA, in the second experiment surface disinfested seeds were planted in outoclaved soil under greenhouse condition.. F. proliferatum and F. oxysporum were detected and isolated from seeds cultured on PDA and seedlings grown in greenhouse. The rate of F. proliferatum transmitted by seed found to be 0-15 and 0- 6.7 % on PDA and greenhouse respectively, while it was between 0-48 and 0-10 %. for F. oxysporum. For molecular studies after extracting F. proliferatum DNA isolated from seed samples and performing PCR by selecting specific primers, molecular weights of bands on agarose gel were compared using the labwork 3,0,2 software. Distinctive difference were observed between molecular weights of bands from diverse regions. A positive significant correlation was also observed between the results of culture media and molecular methods. The result of this study confirmed that F. proliferatum and F. oxysporum are both seed borne on onion.

Key word: Onion, Seed borne, Fusarium, Khorasan, Molecular detection

عنوان مقاله [English]

Study of Onion Seed Borne Fusarium in Razavi and Northern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Elahe Rabiei Motlagh
  • M. Falahati Rastegar 1
  • Hamid Rouhani 2
  • B. Jafarpour
  • Vahid Jahanbakhsh 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

چکیده
گونه های فوزاریوم یکی از بیمارگرهای مهم پیاز در ایران بوده که بعضا بذرزاد می باشند. بدین منظور بذور تولیدی در چهار شهرستان از استان-های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول بذور بدون ضدعفونی سطحی و ضد عفونی شده با هیپوکلریت سدیم 1درصد در محیط PDA کشت گردیدند. در آزمایشی دیگر بذور ضدعفونی شده به مدت 3 دقیقه در خاک اتوکلاو شده و تحت شرایط گلخانه کاشته شدند و در آزمایش سوم مبادرت به تشخیص ملکولی آلودگی بذور گردید. از بذور کشت در محیط PDAو گیاهچه ها در گلخانه، دو گونه ی Fusarium Proliferatumو F.oxysporum جدا و شناسایی شدند. فراوانی گونه ی F. Proliferatum در بین قارچ های حاصله از کشت بذور در محیط PDA و در بین قارچ های جدا شده از گیاهچه ها به ترتیب 15-0 و 7/6-0 درصد بود. این فراوانی در مورد گونه ی F. oxysporum 48-0 و 10-0 درصد تعیین گردید. به منظور تشخیص ملکولی آلودگی بذور به گونه F .proliferatum، پس از استخراج DNA از بذور و انجام پی. سی. آر با آغازگر اختصاصی، با استفاده از نرم افزار labwork 3/0/2 مبادرت به مقایسه وزن ملکولی باندهای مربوطه روی‍ژل گردید و تفاوت واضحی بین وزن ملکولی باندهای مربوط به بذور مناطق مختلف مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از کشت بذور در محیط PDA و بررسی های ملکولی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین آن ها از نظر میزان آلودگی بذور به F .proliferatum وجود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق دو گونه ی F .proliferatum و F. oxysporum را می توان به عنوان دو بیمارگر بذرزاد در پیاز معرفی نمود.

واژه های کلیدی : پیاز، بذرزاد، فوزاریوم، خراسان، شناسایی ملکولی

CAPTCHA Image