Study of Onion Seed Borne Fusarium in Razavi and Northern Khorasan

Document Type : Research Article

Authors

1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Ferdouwsi university of mashhad

3 Ferdowsi

Abstract

چکیده
گونه های فوزاریوم یکی از بیمارگرهای مهم پیاز در ایران بوده که بعضا بذرزاد می باشند. بدین منظور بذور تولیدی در چهار شهرستان از استان-های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول بذور بدون ضدعفونی سطحی و ضد عفونی شده با هیپوکلریت سدیم 1درصد در محیط PDA کشت گردیدند. در آزمایشی دیگر بذور ضدعفونی شده به مدت 3 دقیقه در خاک اتوکلاو شده و تحت شرایط گلخانه کاشته شدند و در آزمایش سوم مبادرت به تشخیص ملکولی آلودگی بذور گردید. از بذور کشت در محیط PDAو گیاهچه ها در گلخانه، دو گونه ی Fusarium Proliferatumو F.oxysporum جدا و شناسایی شدند. فراوانی گونه ی F. Proliferatum در بین قارچ های حاصله از کشت بذور در محیط PDA و در بین قارچ های جدا شده از گیاهچه ها به ترتیب 15-0 و 7/6-0 درصد بود. این فراوانی در مورد گونه ی F. oxysporum 48-0 و 10-0 درصد تعیین گردید. به منظور تشخیص ملکولی آلودگی بذور به گونه F .proliferatum، پس از استخراج DNA از بذور و انجام پی. سی. آر با آغازگر اختصاصی، با استفاده از نرم افزار labwork 3/0/2 مبادرت به مقایسه وزن ملکولی باندهای مربوطه روی‍ژل گردید و تفاوت واضحی بین وزن ملکولی باندهای مربوط به بذور مناطق مختلف مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از کشت بذور در محیط PDA و بررسی های ملکولی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین آن ها از نظر میزان آلودگی بذور به F .proliferatum وجود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق دو گونه ی F .proliferatum و F. oxysporum را می توان به عنوان دو بیمارگر بذرزاد در پیاز معرفی نمود.

واژه های کلیدی : پیاز، بذرزاد، فوزاریوم، خراسان، شناسایی ملکولی

CAPTCHA Image