تأثیر ترکیبات تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن بر شاخص های تغذیه ای شپشه آرد، Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

چکیده
شپشه آرد Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae) از جمله آفات انباری است که از لحاظ کمی و کیفی خسارت زیادی به آرد می رساند. در این تحقیق تأثیر ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات شامل تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن روی شاخص های تغذیه ای مراحل لاروی و حشره کامل شپشه آرد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج اثر ترکیبات مورد مطالعه روی شاخص های تغدیه ای نشان داد که در غلظت های پایین 60 و 250 ppm ترکیبات پایری پروکسی فن و هگزافلومورون و در غلظت 1000 ppm ترکیب تفلوبنزورون دارای بیشترین تاثیر بر روی نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی بودند. با افزایش غلظت ترکیبات مقادیر نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی کاهش و مقدار بازدارندگی تغذیه افزایش یافت. ترکیب تفلوبنزورون در غلظت 1000ppm دارای پایین ترین درصد شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده (5/61درصد روی حشرات کامل و 5/49 درصد روی لاروها) و بالاترین درصد شاخص بازدارندگی تغذیه (92 درصد روی حشرات کامل و لاروها) بود. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات می توانند به عنوان حشره کش های کم خطر برای کنترل شپشه آرد مورد استفاده قرار گیرند.

واژه های کلیدی: تنظیم کننده رشد حشرات، تفلوبنزورون، هگزافلومورون، پایروپروکسی فن، شپشه آرد، نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده، شاخص بازدارندگی تغذیه

عنوان مقاله [English]

Effect of Teflubenzuron, Hexaflumuron and Pyriproxyfen Compounds on Nutritional Indices of Confused Flour Beetle, Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae)

نویسندگان [English]

  • saeideh loni 1
  • Hossein Farazmand 2
چکیده [English]

Abstract
Confused flour beetle, Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae) is one of the most important stored product pests of flour in Iran. In this research the effects of insect growth regulators (IGRs): teflubenzuron, hexaflumuron and pyriproxyfen were studied on larval and imago nutritional indices of confused flour beetle. The results showed that they were more effective on relative growth rate (RGR) and relative consumption rate (RCR) in the low concentration of 65 and 250 ppm of pyriproxyfen and hexaflumuron, and concentration of 1000 ppm of teflubenzuron. The results showed that, RGR and RCR indices decreased and feeding detterent index (FDI) index increased the concentration of compounds. The lowest efficacy of conversion of ingested food (61.5% in imago and 49,5% in larvae) and the highest feeding deterrent index (92% in imago and larvae) were recorded for confused flour beetle larvae and imago treated with teflubenzuron (1000 ppm). So, the IGRs could be used as safe insecticides to control the confused flour beetle.

Key words: Insect growth regulator, Teflubenzuron, Hexaflumuron, Pyriproxyfen, Confused flour beetle, Tribolium confusum, RGR, RCR, ECI, FDI

CAPTCHA Image