خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 Imperial College London

چکیده

چکیده
شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Pyralidae) یکی از آفات مهم محصولات انباری در ایران می باشد که برای کنترل آن آفت از سموم شیمیایی تدخینی استفاده می شود. استفاده از اسانس های گیاهی و ترکیبات آن به دلیل خطرات کم آن روی پستانداران می تواند جایگزین مناسبی به جای سموم مرسوم تدخینی باشد. در این تحقیق اثر دور کنندگی 18 اسانس گیاهی روی حشرات کامل و لارو سن آخر شب پره هندی بررسی گردید. همچنین سمیت تنفسی اسانس ها روی لارو سن یک این شب پره مطالعه شد. بررسی میزان دورکنندگی ترکیبات روی حشره کامل شب پره هندی نشان داد که اسانس رزماری و شوید با غلظت 2 میکرولیتر اسانس در 2 گرم غذا 100درصد دورکننده حشرات کامل بودند و جعفری و زوفا با 8/14 درصد کمترین دورکنندگی را داشتند. شوید و رزماری روی لارو سن آخر هم بیشترین دورکنندگی را داشتند. نتایج بررسی سمیت تنفسی اسانس های گیاهی روی لارو سن یک شب پره هندی نشان داد که اسانس همه گیاهان مورد بررسی دارای LC50 کمتر از 26 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا بودند که حاکی از سمیت قابل توجه اسانس گیاهان می باشد. شوید با LC50 معادل 48/25 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا کمترین سمیت و اسانس دارچین، زیره، بومادران گل سفید و بادرنجبویه به ترتیب با 12/2، 06/5، 20/5 و 57/5 میکرولیتر بر لیتر هوا بیشترین سمیت را روی این حشره داشتند. بنابراین بسیاری از این اسانس های گیاهی به ویژه شوید و رزماری از نظر دور کنندگی پتانسیل بالایی برای استفاده در برنامه های کنترل تلفیقی این آفت در انبارها را دارا می باشد.

واژه های کلیدی: اسانس های گیاهی، شب پره هندی، دورکنندگی، سمیت تنفسی، آفات انباری

عنوان مقاله [English]

Repellent Activity and Fumigant Toxicity of 18 Essential Oil on Indian Meal Moth, Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • zahra rafiei-karahroodi
  • Saeid Moharramipour
  • Hossein Farazmand 1
  • Javad Karimzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Pyralidae) is one of the most important stored-product insects that are controlled by fumigants. However, the use of plant essential oils and their constituents may have the advantage over conventional fumigants in terms of low mammalian toxicity and can be used as alternatives to conventional fumigants. Therefore, in this research, repellent activity of 18 plant essential oils was investigated on adults and last instar larvae of Indian meal moth. Also, fumigant toxicity of the essential oils was studied on the first instar larvae. Repellency of the essential oils on adults showed that Anethum graveolens and Rosmarinus officinalis at 2 µliter essential oil in 2 grams food had 100% activity. Hyossopus officinalis and Petroselinum sativum showed the lowest (14.8%) repellency. Consistent with adult repellency, both of R. officinalis and A. graveolens had high repellency on larvae. The fumigant toxicity results of the oils showed that all plants had LC50 values less than 26 µl/l air, indicating strong fumigant toxicity on first instar larvae. Dill was less toxic (LC50= 25.48 µl/l air); while Cinnamomum zeylanicum, Carum carvi, Achillea millefolium and Melissa officinalis were the most toxic with LC50 values of 2.12, 5.06, 5.20 and 5.57 µl/l air, respectively. Consequently, most of these plant essential oils specially Rosemary and Dill may have high potential for using in integrated control of Indian meal moth in storage, in terms of repellency.

Key words: Essential oils, Indian meal moth, Repellency, Fumigant toxicity, Stored product pests

CAPTCHA Image