دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1389