ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L.

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور تعیین دما های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی بذور گیاه خرفه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 17 سطح دمایی (0، 1، 2، 3، 4، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 37، 40، 45، 50 و 51 درجه سانتی گراد) و 5 تکرار در سال 1387 در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد جوانه زنی گیاه خرفه دامنه تحمل دمایی وسیعی دارد، به طوری که درصد جوانه زنی در گستره دمایی 40-10 درجه سانتی گراد تفاوت معنی داری نداشت. سرعت جوانه زنی نیز در دامنه دمایی 40-20 درجه سانتی گراد از نظر آماری مشابه بود و تنها در خارج این محدوده کاهش معنی داری یافت. بذور خرفه در دمای 50 درجه سانتی گراد نیز 3درصد جوانه زنی داشتند ولی تفاوت معنی داری با دمای 51 درجه سانتی گراد که در آن هیچ بذری جوانه نزد نداشتند. جوانه زنی بذور خرفه در دمای صفر درجه سانتی گراد متوقف شد که با دما های زیر 5 درجه سانتیگراد که جوانه زنی کمتر از 3درصد داشتند تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این آزمایش دمای کمینه جوانه زنی خرفه 5 درجه سانتی گراد، دامنه دمایی بهینه آن 15 تا 40 درجه سانتی گراد و دمای بیشینه جوانه زنی آن 50 درجه سانتی گراد می باشد. به نظر می رسد جوانه زنی گیاه خرفه در مناطق گرم و خشک به نحو مطلوبی انجام می شود.

واژه های کلیدی: جوانه زنی، خرفه، درجه حرارت های کاردینال

عنوان مقاله [English]

ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L.

نویسندگان [English]

  • Zeynab Rahimi
  • Mohammad Kafi
چکیده [English]

چکیده
به منظور تعیین دما های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی بذور گیاه خرفه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 17 سطح دمایی (0، 1، 2، 3، 4، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 37، 40، 45، 50 و 51 درجه سانتی گراد) و 5 تکرار در سال 1387 در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد جوانه زنی گیاه خرفه دامنه تحمل دمایی وسیعی دارد، به طوری که درصد جوانه زنی در گستره دمایی 40-10 درجه سانتی گراد تفاوت معنی داری نداشت. سرعت جوانه زنی نیز در دامنه دمایی 40-20 درجه سانتی گراد از نظر آماری مشابه بود و تنها در خارج این محدوده کاهش معنی داری یافت. بذور خرفه در دمای 50 درجه سانتی گراد نیز 3درصد جوانه زنی داشتند ولی تفاوت معنی داری با دمای 51 درجه سانتی گراد که در آن هیچ بذری جوانه نزد نداشتند. جوانه زنی بذور خرفه در دمای صفر درجه سانتی گراد متوقف شد که با دما های زیر 5 درجه سانتیگراد که جوانه زنی کمتر از 3درصد داشتند تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این آزمایش دمای کمینه جوانه زنی خرفه 5 درجه سانتی گراد، دامنه دمایی بهینه آن 15 تا 40 درجه سانتی گراد و دمای بیشینه جوانه زنی آن 50 درجه سانتی گراد می باشد. به نظر می رسد جوانه زنی گیاه خرفه در مناطق گرم و خشک به نحو مطلوبی انجام می شود.

واژه های کلیدی: جوانه زنی، خرفه، درجه حرارت های کاردینال

CAPTCHA Image