مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی بیماریزایی گونه‌های پیتیوم به‌عنوان عوامل پوسیدگی بذر، ریشه و مرگ گیاهچه چمن، طی سالهای 84 و 85 از مناطق مختلف فضای سبز و زمین‌های ورزشی استان تهران بازدید به‌عمل آمد و از چمنهای مشکوک به آلودگی‌های پیتیومی و خاک اطراف آنها نمونه‌برداری شد. پس از شناسایی و انتخاب تعداد معدودی از جدایه‌ها (بر حسب درصد فراوانی گونه‌ها در محیط)، بیماریزایی 5 جدایه از گونه‌ Pythium aphanidermatum ، و 2 جدایه از گونه‌های Pythium catenulatum و Pythium okanoganense روی 3 رقم از سه جنس متداول چمن (لولیوم، پوآ و فستوکا) تحت شرایط گلخانه و با استفاده از ورمیکولیت آلوده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل دو عاملی بررسی شد. مقایسه نسبی میزان بیماریزایی (مجموع درصد پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه) گونه‌های مختلف پیتیوم در جنس‌های چمن نشان داد که بیشترین بیماریزایی مربوط به گونه P. aphanidermatum بوده و گونه‌های P. catenulatum و P. okanoganense به ترتیب در درجات دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. در مقیاس 0 تا 100 درصد مشخص شد که از نظر پوسیدگی بذر (در میانگین چمن‌ها)، P. aphanidermatum بیمارگری قوی و P. catenulatum وP. okanoganense بیمارگری متوسط و از نظر پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه هر سه گونه بیمارگری ضعیف بودند.

واژه های کلیدی: Pythium، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، چمن

عنوان مقاله [English]

مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

نویسندگان [English]

  • maryam Khodashenas Roudsari
  • seyed mahmoud Okhovat
  • mansoureh Mirabolfathi
  • mohsen Kafi
چکیده [English]

چکیده
به منظور بررسی بیماریزایی گونه‌های پیتیوم به‌عنوان عوامل پوسیدگی بذر، ریشه و مرگ گیاهچه چمن، طی سالهای 84 و 85 از مناطق مختلف فضای سبز و زمین‌های ورزشی استان تهران بازدید به‌عمل آمد و از چمنهای مشکوک به آلودگی‌های پیتیومی و خاک اطراف آنها نمونه‌برداری شد. پس از شناسایی و انتخاب تعداد معدودی از جدایه‌ها (بر حسب درصد فراوانی گونه‌ها در محیط)، بیماریزایی 5 جدایه از گونه‌ Pythium aphanidermatum ، و 2 جدایه از گونه‌های Pythium catenulatum و Pythium okanoganense روی 3 رقم از سه جنس متداول چمن (لولیوم، پوآ و فستوکا) تحت شرایط گلخانه و با استفاده از ورمیکولیت آلوده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل دو عاملی بررسی شد. مقایسه نسبی میزان بیماریزایی (مجموع درصد پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه) گونه‌های مختلف پیتیوم در جنس‌های چمن نشان داد که بیشترین بیماریزایی مربوط به گونه P. aphanidermatum بوده و گونه‌های P. catenulatum و P. okanoganense به ترتیب در درجات دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. در مقیاس 0 تا 100 درصد مشخص شد که از نظر پوسیدگی بذر (در میانگین چمن‌ها)، P. aphanidermatum بیمارگری قوی و P. catenulatum وP. okanoganense بیمارگری متوسط و از نظر پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه هر سه گونه بیمارگری ضعیف بودند.

واژه های کلیدی: Pythium، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، چمن

CAPTCHA Image