ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مصرف بی‌رویه آفت کش ها منجر به آلودگی محصولات کشاورزی به باقیمانده آفت کش ها می شود. با توجه به استفاده فراوان از حشره کش اتیون در کشت خیار گلخانه ای، این تحقیق به بررسی تغییرات باقیمانده این حشره کش در یک دوره کارنس 14روزه پس از سم پاشی در خیار گلخانه ای می پردازد. نمونه ها از شهرستان محمودآباد در استان مازندران تهیه و بعد از سم پاشی با اتیون، به صورت یک روز در میان به مدت 14 روز برداشت شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه بلافاصله آماده سازی گردید. در هر بار آماده سازی، تعداد 3 نمونه بدون اعمال تیمار،3 نمونه با تیمار پوست کندن، 3 نمونه با تیمار ذخیره سازی در یخچال به مدت 48 ساعت و 3 نمونه با تیمار شستشو با آب به مدت سه دقیقه آماده‌سازی گردید. برای اندازه گیری باقیمانده اتیون در نمونه استخراج شده، از دستگاه کروماتوگرافی گازی ((GC استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیشترین غلظت باقیمانده اتیون در روزهای اول و دوم بعد از سم پاشی به ترتیب به میزان 5/2و 83/1 میلی گرم برکیلوگرم بود و در روزهای بعدی تا پایان دوره کارنس روند تغییر غلظت سیر نزولی داشت. غلظت باقیمانده اتیون در نمونه ها تا روز هفتم پس از سم پاشی بیشتر از استاندارد کدکس بود. بررسی تأثیرکاربرد سه تیمار نشان داد که تیمار پوست کندن، شستشو و ذخیره سازی در یخچال به ترتیب، بیشترین تأثیر را در کاهش اتیون از محصول داشت نتایج این بررسی نشان داد که برای ارائه محصول به بازار مصرف رعایت یک دوره زمانی 7 روزه بعد از سم پاشی با اتیون به منظور اطمینان از عدم تجاوز باقیمانده آفت کش از استاندارد کدکس، برای ایمنی غذایی مصرف‌کنندگان لازم و ضروری است.

واژه های کلیدی: باقیمانده آفت کش، حشره کش اتیون، حداکثر غلظت مجاز، خیار گلخانه ای، استاندارد کدکس

عنوان مقاله [English]

ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

نویسندگان [English]

  • nasrin HassanZadeh
  • nader Bahramifar
  • abbas Esmaaili Sari
  • hashem Mokhtari
چکیده [English]

چکیده
مصرف بی‌رویه آفت کش ها منجر به آلودگی محصولات کشاورزی به باقیمانده آفت کش ها می شود. با توجه به استفاده فراوان از حشره کش اتیون در کشت خیار گلخانه ای، این تحقیق به بررسی تغییرات باقیمانده این حشره کش در یک دوره کارنس 14روزه پس از سم پاشی در خیار گلخانه ای می پردازد. نمونه ها از شهرستان محمودآباد در استان مازندران تهیه و بعد از سم پاشی با اتیون، به صورت یک روز در میان به مدت 14 روز برداشت شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه بلافاصله آماده سازی گردید. در هر بار آماده سازی، تعداد 3 نمونه بدون اعمال تیمار،3 نمونه با تیمار پوست کندن، 3 نمونه با تیمار ذخیره سازی در یخچال به مدت 48 ساعت و 3 نمونه با تیمار شستشو با آب به مدت سه دقیقه آماده‌سازی گردید. برای اندازه گیری باقیمانده اتیون در نمونه استخراج شده، از دستگاه کروماتوگرافی گازی ((GC استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیشترین غلظت باقیمانده اتیون در روزهای اول و دوم بعد از سم پاشی به ترتیب به میزان 5/2و 83/1 میلی گرم برکیلوگرم بود و در روزهای بعدی تا پایان دوره کارنس روند تغییر غلظت سیر نزولی داشت. غلظت باقیمانده اتیون در نمونه ها تا روز هفتم پس از سم پاشی بیشتر از استاندارد کدکس بود. بررسی تأثیرکاربرد سه تیمار نشان داد که تیمار پوست کندن، شستشو و ذخیره سازی در یخچال به ترتیب، بیشترین تأثیر را در کاهش اتیون از محصول داشت نتایج این بررسی نشان داد که برای ارائه محصول به بازار مصرف رعایت یک دوره زمانی 7 روزه بعد از سم پاشی با اتیون به منظور اطمینان از عدم تجاوز باقیمانده آفت کش از استاندارد کدکس، برای ایمنی غذایی مصرف‌کنندگان لازم و ضروری است.

واژه های کلیدی: باقیمانده آفت کش، حشره کش اتیون، حداکثر غلظت مجاز، خیار گلخانه ای، استاندارد کدکس

CAPTCHA Image