ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

چکیده
سفیدک پودری رز (Podosphaera pannosa) در تمام مناطق ایران گسترش دارد و شایع‌ترین بیماری گل محمدی
Mill. Rosa damascene در کشور نیز می‌باشد. با توجه به این که ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع گل‌محمدی معرفی شده است و انتظار می‌رود که اکثر ژن‌های مفید مانند ژن‌های عامل مقاومت به بیماری‌ها در مراکز تنوع یافت شوند. مجموعه متنوعی از ژنوتیپ‌های گل محمدی، شامل 26 ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران برای ارزیابی میزان حساسیت به سفیدک پودری غربالگری شدند. ارزیابی‌ها در طی سال‌های 86-1385 روی گیاهان مستقر در زمین اصلی و نمونه‌های گلدانی انجام شد. شاخص بیماری و درصد شیوع عامل بیماری5 برای هر ژنوتیپ محاسبه و شدت شیوع بیماری در طی زمان یادداشت برداری مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج، غربالگری در سطح باغ به دلیل شرایط غیرمناسب برای شیوع بیماری و درصد بسیار کم آلودگی طبیعی قادر به تفکیک ژنوتیپ‌ها برای صفت حساسیت/مقاومت نگردید. اما غربالگری گیاهان گلدانی به خاطر شرایط مساعد گسترش بیماری (رطوبت بالا و نیمه‌سایه بودن) امکان شناسایی ژنوتیپ‌های برتر از نظر مقاومت به سفیدک پودری را فراهم نمود. بر این اساس تفاوت معنی‌داری بین میزان مقاومت ژنوتیپ‌ها به این بیماری مشخص و ژنوتیپ‌های آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب به عنوان مقاوم‌ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها شناخته شدند. پژوهش حاضر با شناسایی برخی از منابع مقاومت در گل محمدی، افق‌های جدیدی را برای طرح ریزی برنامه های اصلاحی مقاومت به بیماری سفیدک پودری با درنظر داشتن سایر صفات ارزشمند باغبانی این گونه ارزشمند فراهم می‌نماید.

واژه های کلیدی: Rosa damascena، سفیدک پودری، غربالگری، مقاومت به بیماری

عنوان مقاله [English]

ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری

نویسندگان [English]

  • Mahnaz kiani
  • Z. Zamani
  • mohammad javan
  • reza Fatahi
؟
چکیده [English]

چکیده
سفیدک پودری رز (Podosphaera pannosa) در تمام مناطق ایران گسترش دارد و شایع‌ترین بیماری گل محمدی
Mill. Rosa damascene در کشور نیز می‌باشد. با توجه به این که ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع گل‌محمدی معرفی شده است و انتظار می‌رود که اکثر ژن‌های مفید مانند ژن‌های عامل مقاومت به بیماری‌ها در مراکز تنوع یافت شوند. مجموعه متنوعی از ژنوتیپ‌های گل محمدی، شامل 26 ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران برای ارزیابی میزان حساسیت به سفیدک پودری غربالگری شدند. ارزیابی‌ها در طی سال‌های 86-1385 روی گیاهان مستقر در زمین اصلی و نمونه‌های گلدانی انجام شد. شاخص بیماری و درصد شیوع عامل بیماری5 برای هر ژنوتیپ محاسبه و شدت شیوع بیماری در طی زمان یادداشت برداری مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج، غربالگری در سطح باغ به دلیل شرایط غیرمناسب برای شیوع بیماری و درصد بسیار کم آلودگی طبیعی قادر به تفکیک ژنوتیپ‌ها برای صفت حساسیت/مقاومت نگردید. اما غربالگری گیاهان گلدانی به خاطر شرایط مساعد گسترش بیماری (رطوبت بالا و نیمه‌سایه بودن) امکان شناسایی ژنوتیپ‌های برتر از نظر مقاومت به سفیدک پودری را فراهم نمود. بر این اساس تفاوت معنی‌داری بین میزان مقاومت ژنوتیپ‌ها به این بیماری مشخص و ژنوتیپ‌های آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب به عنوان مقاوم‌ترین و حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها شناخته شدند. پژوهش حاضر با شناسایی برخی از منابع مقاومت در گل محمدی، افق‌های جدیدی را برای طرح ریزی برنامه های اصلاحی مقاومت به بیماری سفیدک پودری با درنظر داشتن سایر صفات ارزشمند باغبانی این گونه ارزشمند فراهم می‌نماید.

واژه های کلیدی: Rosa damascena، سفیدک پودری، غربالگری، مقاومت به بیماری

CAPTCHA Image