کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
کنه های خانواده Laelapidae یک خانواده بزرگ با انتشار جهانی هستند. بسیاری از آنها انگل خارجی پستانداران کوچک یا در ارتباط با بندپایان می باشند. سایر گونه ها شکارگرهایی با زندگی آزاد و خاکزی هستند، برخی نیز در مواد انباری یافت می شوند. جهت تعیین فون کنه های Laelapidae استان گیلان طی سالهای 88-1386 نمونه برداری هایی از زیستگاه های مختلف مانند خاک، بقایای گیاهی و مواد انباری به عمل آمد. در مجموع 17 گونه از 5 جنس متعلق به دو زیر خانواده مختلف جمع آوری و شناسایی شدند. از این تعداد چهار گونه برای فون ایران و 10 گونه برای فون استان گیلان جدید هستند. علاوه بر معرفی گونه های شناسایی شده از استان گیلان، خصوصیات تاکسونومیکی چهار گونه جدید برای فون ایران بررسی و کلیدی نیز برای شناسایی کنه های خانواده Laelapidae استان گیلان ارائه می شود. لیست گونه های شناسایی شده به تفکیک زیرخانواده و جنس به شرح زیر است. گونه های جدید برای فون ایران با یک ستاره مشخص شده اند.
زیر خانواده Laelapinae Berlese: الف- جنس Androlaelaps Berlese [1- Androlaelaps casalis (Berlese)] ب- جنس Hypoaspis Canestrini [2- Hypoaspis vacua (Michael) 3- H. lutegiensis* Shcherbak 4- H. karawaiewi (Berlese) 5- H. sclerotarsa Costa 6- H. lubrica Voigts & Oudemans 7- H. nolli Karg 8- H. queenslandica (Womersley) 9- H. angustiscutata* Willmann 10- H. aculeifer (Canestrini) 11- H. minor Costa 12- H. kargi Costa 13- H. astronomica* (Koch) 14- Hypoaspis (Laelaspis) austriaca* Sellnick] ج- جنس Stratiolaelaps Berlese [15- Stratiolaelaps miles (Berlese)].
زیر خانواده Haemogamasinae Oudemans: د- جنس Eulaelaps Berlese [16- Eulaelaps stabularis (Koch)] ھ – جنس Haemogamasus Berlese [17- Haemogamasus pontiger (Berlese).

واژه های کلیدی: Laelapinae ، Haemogamasinae، گزارش گونه جدید

عنوان مقاله [English]

Laelapidae of Guilan Province, Four New Species Records for the Iranian Mite Fauna and the Identification key for Guilan laelapids

نویسندگان [English]

  • J. hajizadeh
  • Farid Faraji
  • Mahyar Rafatifard
Guilan University
چکیده [English]

Abstract
The Laelapidae is a large family with worldwide distribution. Many Laelapids are ectoparasitic on small mammals or associated with arthropods, although some species are free living and predators especially in soil habitat; also they are common in stored products. During three years (2007-2009) of faunestic survey, samples were collected from different habitats such as soil, plant litters and stored products in Guilan Province. A total of 17 species from 5 genera and 2 subfamilies were collected and identified. Among the identified species, 4 species are new records for Iran and 10 species for Guilan province mite fauna. Moreover, the taxonomic characteristics of four new species for Iran mite fauna are mentioned. A key is also provided for Guilan Laelapid mite species. The list of identified species is as follows, new species for Iran mite fauna are marked by an asterisk.
Subfamily Laelapinae Berlese: A- Genus Androlaelaps Berlese [1- Androlaelaps casalis (Berlese) B- Genus Hypoaspis Canestrini [2- Hypoaspis vacua (Michael) 3- H. lutegiensis* Shcherbak 4- H. karawaiewi (Berlese) 5- H. sclerotarsa Costa 6- H. lubrica Voigts & Oudemans 7- H. nolli Karg 8- H. queenslandica (Womersley) 9- H. angustiscutata* Willmann 10- H. aculeifer (Canestrini) 11- H. minor Costa 12- H. kargi Costa 13- H. astronomica* (Koch) 14- Hypoaspis (Laelaspis) austriaca* Sellnick C- Genus Stratiolaelaps Berlese [15- Stratiolaelaps miles (Berlese)].
Subfamily Haemogamasinae Oudemans: D- Genus Eulaelaps Berlese [16- Eulaelaps stabularis (Koch)] E- Genus Haemogamasus Berlese [17- Haemogamasus pontiger (Berlese).].

Key words: Laelapinae, Haemogamasinae, New species records

CAPTCHA Image