ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
جهت ارزیابی وقوع بیماری غربالی و عوامل مؤثر در شدت آن از مناطق عمده پرورش ارقام تجاری درختان میوه هسته دار نمونه برداری به عمل آمد. قارچ اصلی عامل غربالی (Wilsonomyces carpophilus) از باغات آلوده جداسازی گردید. برای تعیین نحوه زمستانگذرانی قارچ در اندامهای زمستانگذران، شستشوی جوانه ها و به دنبال آن سانتریفیوژ آنها و کشت لکه ها روی محیط غذایی صورت گرفت و معلوم شد که قارچ در جوانه ها به صورت میسلیوم و کنیدی و در سرشاخه ها به صورت میسلیوم به سر می برد. ارزیابی بیماری در مناطق مختلف نشان داد که واکنش ارقام هسته دار به این بیماری در داخل یک اقلیم، ثابت است اما در مکانهای مختلف با یکدیگر فرق می کند.

واژه های کلیدی: Wilsonomyces carpophilus، شدت بیماری ، زمستانگذرانی، درختان میوه هسته دار، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Shot Hole Disease Incidence and Severity on Stone Fruit Trees in Razavi Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • A. Yousefi 1
  • N. Panjehkeh 1
  • M. Hagian Shahri
  • M. Salari
  • M. Falahati Rastegar 2
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Disease incidence and favorable condition on disease severity is evaluated. W. carpophilus isolated of infected orchards. For fungus overwintering method in buildup were carried out bud washing by centrifuge and spot culturing on nutrient mediums. Evaluation of shot hole in different areas showed that cultivars response to this disease is fixed inside of a climate but it is differ in different areas to each other. Fungus germination optimum was indicated 95% at 15˚C and its minimum 0.5% at 1˚C in experimental conditions. Fungus overwintering were confirmed as hyphae and conidia inside of bud and as hyphae in twig spots. The result of study indicating climatic effective role that is dominant in area in disease incidence and severity.

Keywords: Wilsonomyces carpopilus, Shot hole disease intensity, Overwinter, Germination

CAPTCHA Image