اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی هایز، دانشگاه ایالتی کانزاس،امریکا

چکیده

چکیده
حشرات پارازیتویید ضمن کاوشگری از میزبان‌ها با تصمیم‌های متعددی مواجه می شوند از جمله این‌که، چه مدتی را در لکه‌ای از میزبان سپری نموده و بعد از چه زمانی باید آن را به امید یافتن لکه‌ای بهتر ترک نمایند. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر تجربه محرومیت از میزبان و همچنین اثر سن، بر چگونگی تخصیص نسبت‌های زمانی مرتبط با رفتارهای مختلف کاوشگری و همچنین راهبرد تخم‌گذاری در زنبورهای ماده Lysiphlebus fabarum انجام شد. در این مطالعه با مشاهده مداوم زنبورهای ماده طی حضور در لکه (دیسک برگی با 15 پوره سن دوم شته سیاه باقلا)، تعداد و مدت زمان بروز رفتارهای مختلف زنبور ثبت و با تشریح شته‌های پارازیته، راهبرد تخم‌گذاری آن‌ها تعیین شد. زنبورهایی که مدت زمان بیشتری از شته‌های میزبان محروم شده بودند، افزایش دو برابری مدت زمان حضور در لکه را نشان داده و نسبت به زنبورهای با تجربه بیشتر تماس با میزبان، سه برابر بیشتر شته‌های در دسترس را پارازیته نمودند. نتایج همچنین نشان داد در زنبورهایی که مدت زمان بیشتری از دسترسی به میزبان محروم بودند، دفعات بروز و مدت زمان صرف شده برای تمامی رفتارهای مرتبط با پارازیتیسم؛ شامل جستجو کردن، خم نمودن شکم و حمله با تخمریز، به طور معنی‌داری بیشتر بود، اما مقایسه دفعات و مدت زمان بروز رفتارها در «واحد زمانی حضور در لکه» در هیچ موردی اختلاف معنی‌داری را در زنبورهای دو تیمار نشان نداد. رفتارهای زنبورهای پنج روزه با زنبورهای جوان یک ‌روزه مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده شده است که زنبورهای پنج روزه مدت زمان بیشتری در لکه های میزبان مانده و تعداد بیشتری شته را پارازیته نمودند، ولی تعداد شته‌های پارازیته شده در «واحد زمانی حضور در لکه» اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. بر اساس نتایج به دست آمده، دفعات بروز و مدت زمان صرف شده برای تمامی رفتارهای مرتبط با پارازیتیسم در زنبورهای مسن‌تر به طور معنی‌داری بیشتر از زنبورهای یک ‌روزه بود، ولی مقایسه داده‌های رفتاری در «واحد زمانی حضور در لکه» نشان داد که در هیچ موردی اختلاف معنی‌داری بین زنبورهای دو تیمار وجود ندارد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تجربه زمانی متفاوت در رو در رو شدن با شته‌های میزبان و همچنین سن زنبور پارازیتویید، تاثیری بر میزان زمان اختصاص داده شده روی هر یک از رفتارهای کاوشگری ندارد، به عبارت دیگر راهبرد کاوشگری از لکه میزبان با تفاوت در سن زنبور یا دسترسی قبلی به میزبان، تغییر نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: مدت زمان حضور در لکه، اختصاص رفتاری، دفاع شته، ماده‌زایی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Experience and Age on Foraging Behavior of a Thelytokous Parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) on Aphis fabae Scopoli

نویسندگان [English]

  • Arash Rasekh 1
  • A. Kharazi Pakdel
  • H. Allahyari
  • J.P. Michaud 2
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
2
چکیده [English]

Abstract
Parasitic insects face many decisions when foraging for host, some for example frequently have to make decisions with regard to staying in or leaving their current patch. In this study, we investigated how the foraging and oviposition behavior of Lysiphlebus fabarum is influenced by (1) a female’s previous experience of encountering aphids host and (2) age of female parasitoids. To test this, I released individual L. fabarum females onto bean leaf disks with 15 second-third instar of A. fabae in the laboratory and made continuous observations, and then females’ proportional time allocation to various activities and oviposition decisions were measured. Pre-trial exposure of females to aphids for a period of 24 h, as opposed to one h, showed females that experienced more host deprivation remained more than twice as long in arenas as those from a 24 h exposure to aphids. Furthermore, all measured distinct behavior was higher for less experience females. Because of the large effect of treatment on patch residence time, the incidence or duration of various behaviors was expressed as a fraction of patch residence time and then re-analyzed. Data showed no difference in the incidence and duration of all behaviors. In the second experiment, Five days old females remained more than three times as long in arenas as did one d-old females and scored higher values for the incidence and duration of almost all behaviors. However, when values were expressed as fractions of patch time there were no significant differences between young and old females, suggesting that age like experience, had no effect on proportional time allocation to various behaviors during patch exploitation.

Key words: Patch residence time, Behavior allocation, Aphid defense, Thelytoky

CAPTCHA Image