اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده
مهارکننده‌های آنزیم‌های گوارشی ترکیباتی پروتئینی یا غیرپروتئینی هستند که با متصل شدن به جایگاه فعال و یا به سوبسترای آنزیم, فعالیت آن را مهار می‌کنند. ترکیبات مهارکننده‌ی گیاهی به دلیل داشتن اثر بسیار قابل توجه روی آنزیم‌های گوارشی حشرات و در نتیجه روی نشوونمای آن‌ها و نیز بی‌خطر بودن گیاهان تراژن تولید شده, امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بررسی حاضر, اثر NaCl, Tris, اتیلن‌دی‌آمین‌تترااستات دی‌سدیم دی‌هیدرات (EDTA), سدیم دودسیل سولفات (SDS) و مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز استحصالی از دانه‌های گندم (WAAI type 1) طی 60 دقیقه انکوباسیون روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی حشرات کامل سن Graphosoma lineatum (L.) بررسی گردید. آب مقطر نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر نوع ترکیب مهارکننده روی فعالیت کلی آلفا- آمیلاز در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. به طور کلی, فعالیت آلفا- آمیلاز در NaCl, EDTA و Tris بیش‌ترین مقدار خود را داشت (حدود54 درصد شاهد) و با هم فاقد اختلاف معنی‌دار بودند. پس از آن, بیش‌ترین فعالیت آنزیم مربوط به SDS (تقریبا 31 درصد شاهد) و سپس WAAI (تقریبا 5/12 درصد شاهد) بود که با هم و نیز با سه ترکیب قبلی اختلاف معنی‌‌دار داشتند. همچنین, آلفا- آمیلاز بزاقی حشرات کامل ماده در مقایسه با آلفا- آمیلاز بزاقی حشرات کامل نر در مقابل غلظت‌های پایین ترکیبات مهارکننده‌ی NaCl, EDTA, Tris و SDS (1 و 2 میلی مولار) مقاومت بیش‌تری نشان داد و در اوایل دوره‌ی انکوباسیون، توسط آن‌ها به میزان کم‌تری مهار شد.
واژه‌های کلیدی: آلفا- آمیلاز بزاقی، ترکیبات مهارکننده، فعالیت، Graphosoma lineatum

عنوان مقاله [English]

Effects of Some Alpha-Amylase Inhibitors on the Salivary Alpha-Amylase Activity of the Stripped Bug, Graphosoma lineatum (Heteroptera: Scutelleridae)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yazdanian
  • reza Farshbaf Pour Abad
  • Mohammadreza Rashidi
  • Mostafa Valizadeh
  • Nadereh Rashtchi Zadeh
  • Amirmansour Vatankhah
  • Aliasghar Hamidi
Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Digestive enzyme inhibitors are proteinacious or nonproteinacious compounds which reduce an enzyme activity through attaching to its active site and/or its substrate. Nowadays, plant enzyme inhibitors are of great importance because 1) these have considerable effects on insect digestive enzymes and as a result on their development; and 2) the transgenic plants expressing them are safe. In this study, the effects of NaCl, ethylenediamine tetraacetate disodium dehydrate (EDTA), Tris, sodium dodecyl sulfate (SDS) and an alpha-amylase inhibitor derived from wheat kernels (WAAI) on alpha-amylase activity of adults of the stripped bug Graphosoma lineatum (L.) during 60 minutes incubation was studied. Distilled water was considered as the control. The results showed that the effects of the inhibitor type on adult alpha-amylase activity was significant (P

CAPTCHA Image