بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی ویروس موزاییک چغندرقند در استان خراسان رضوی در تابستان 1386 نمونه برداری از بوته های دارای علایم موزاییک، لکه‌های نکروتیک و پیچیدگی برگهای میانی از مزارع چغندرقند صورت گرفت و همچنین جهت تعیین پراکنش این ویروس در سطح استان نمونه برداری تصادفی انجام شد. نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید. جهت استخراج RNA ی ویروس از برگهای آلوده از روش رسوب با PEG6000 استفاده شد. سپس با استفاده از آغازگر اختصاصی cDNA مربوطه ساخته و برای انجام RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. باند محصول واکنش RT-PCR به اندازه -bp658 بر روی ژل آگارز 1 درصد مشاهده شد. وجود این ناحیه تکثیر شده در نمونه های آزمایشی، آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق مورد بررسی تأیید می کند. نتایج بدست آمده نشان داد که متوسط میزان پراکنش BtMV در استان خراسان رضوی، از 530 نمونه جمع آوری شده در این سال، 9/14 درصد می باشد. آلودگی در همه شهرستان های مورد مطالعه به نسبت های مختلف وجود داشت و بیشترین میزان آلودگی مربوط به شهرستان فریمان بوده است.

واژه های کلیدی: ویروس موازییک چغندرقند، DAS- ELISA، RT-PCR

عنوان مقاله [English]

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

نویسندگان [English]

  • Nahid Gerayeli
  • B. Jafarpour
  • M. Falahati Rastegar
  • atieh Zabihnia Moghadam
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

چکیده
به منظور شناسایی ویروس موزاییک چغندرقند در استان خراسان رضوی در تابستان 1386 نمونه برداری از بوته های دارای علایم موزاییک، لکه‌های نکروتیک و پیچیدگی برگهای میانی از مزارع چغندرقند صورت گرفت و همچنین جهت تعیین پراکنش این ویروس در سطح استان نمونه برداری تصادفی انجام شد. نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید. جهت استخراج RNA ی ویروس از برگهای آلوده از روش رسوب با PEG6000 استفاده شد. سپس با استفاده از آغازگر اختصاصی cDNA مربوطه ساخته و برای انجام RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. باند محصول واکنش RT-PCR به اندازه -bp658 بر روی ژل آگارز 1 درصد مشاهده شد. وجود این ناحیه تکثیر شده در نمونه های آزمایشی، آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق مورد بررسی تأیید می کند. نتایج بدست آمده نشان داد که متوسط میزان پراکنش BtMV در استان خراسان رضوی، از 530 نمونه جمع آوری شده در این سال، 9/14 درصد می باشد. آلودگی در همه شهرستان های مورد مطالعه به نسبت های مختلف وجود داشت و بیشترین میزان آلودگی مربوط به شهرستان فریمان بوده است.

واژه های کلیدی: ویروس موازییک چغندرقند، DAS- ELISA، RT-PCR

CAPTCHA Image