بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز اُزمک (Cardaria draba)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 گروه زراعت دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
تنش های شوری و خشکی از تنش های محیطی رایج در کشور است که بر مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان اثر می گذارند. به منظور بررسی تأثیر تنش شوری و خشکی، بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز اُزمک (Cardaria draba ) آزمایشی در محیط پتری دیش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1387 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و ماتریک ناشی از تنش شوری و خشکی در چهار سطح 3/0-، 5-، 10- و 15- بار به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد که با منفی تر شدن پتانسیل اسمزی و ماتریک درصد و سرعت جوانه زنی ، وزن تر گیاهچه، ریشه چه و ساقه چه، طول ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت (05/0≥ P) و این کاهش در تنش خشکی به طور معنی داری در اکثر صفات نسبت به تنش شوری بیشتر بود. کاهش طول ساقه چه در هر دو تنش بیشتر از ریشه چه بود که نشان دهنده ی حساسیت بیشتر این صفت می باشد. زمان رسیدن به 50 درصد حداکثر جوانه زنی در هنگام مواجه با سطوح تنش به طور معنی داری افزایش یافت. برازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین سطوح مختلف تنش و درصد جوانه زنی را به خوبی توجیه نمود. پارامتر X 50 مدل مذکور حاکی از کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه زنی اُزمک در پتانسیل-های اسمزی 997/ 23 بار و ماتریک 22/6 بار می‌باشد که این امر حساسیت بیشتر اُزمک را به تنش خشکی نشان می دهد.

واژه های کلیدی: جوانه زنی، پتانسیل اسمزی، بیولوژی، علف هرز

عنوان مقاله [English]

Species Diversity of Acari and Population dy Namics of the Dominant Injurious Species on Eight Varieties of Pistachio in Mahvelat Region, Razavi Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mojab 1
  • Gholam Reza Zamani 2
1 Payame Noor University
2
چکیده [English]

Abstract
During 2007 and 2008, a survey on species diversity of Acari associated with pistachio trees and seasonal dynamics of the dominant injurious species was conducted in Mahvelat region for the first time. 8 varieties of pistachio including Akbari, Owhadi, Badami, Barg siah, Ghermez, Kalah ghochi, Germeh and Momtaz, commonly grown in the region were compared in terms of infestation to the two predominant species of injurious mites. As a result, 9 species of mites belonging to 9 genera, 7 families and 3 orders were identified, 4 of which were phytophagous. Of collected species, the eriophyid species, Shevtchenkella recki (Bagd.) and two species namely Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan and Tyrophagus brevicrinatus Robertson were new for Iranian and the province fauna respectively. Among the phytophagous mites, Sh.recki and T. granati were the dominant species. ANOVA showed a significant difference between varieties of pistachio in terms of infestation to the dominant phytophagous mites. The highest and least level of pistachio infestation to phytophagous mites was observed on Ghermez, Owhadi, Kallah ghochi and Germeh variety respectively. In this study, the highest population of the dominant phytophagous mites was observed on August and September. Among the different varieties of pistachio the least and highest density of Sh. recki was observed on Germeh and Kallah ghochi varieties respectively. The least and highest density of Tenuipalpus granati Sayed was observed on Germeh and Owhadi varieties respectively. On all sampling dates, the density of both mite species on lower surface was higher than upper surface of leaves.

Key words: Pistachio, Harmful and beneficial mites, Population density, Tenuipalpus granati, Shevtchenkella recki, Pistachio varieties

CAPTCHA Image