مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
طی سال های ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ تنوع گونه ای کنه های زیان آور درختان پهن برگ سایه دار و درختچه های زینتی فضا های سبز مشهد مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی ۱۳ گونه و 10 جنس متعلق به سه خانواده Tetranychidae، Tenuipalpidae وEriophyidae جمع آوری و شناسایی شدند. در فهرست ذیل گونه هایی که با یک و دو ستاره مشخص شده اند به ترتیب برای خراسان رضوی و ایران جدید می باشند.
1-Eriophyidae: Schevtchenkella ulmi* Farkas,1960 ; Aceria fraxinivora Nalepa, 1909; Aculops knowltoni** Keifer, 1964 ; 2-Tetranychidae: Schizotetranychus hindustanicus** Hirst,1924; Eutetranychus orientalis Klein,1936; Eutetranychus africanus** Tucker, 1926; Oligonychus yothersi** Mc Gregore,1914; Oligonychus mangiferus** Rahman & Sapra, 1940; Eotetranychus willametti Ewing; Panonychus ulmi Koch 1836; Tetranychus turkestani Ugrov & Nikolaskii, 1937; Tetranychus urticae Koch, 1836; 3-Tenuipalpidae: Cenopalpus pulcher Canestrini & Fanzago, 1876.

واژه های کلیدی: فضای سبز، کنه،Tetranychidae ، Eriophyidae ، Tenuipalpidae، ایران

عنوان مقاله [English]

Faunistic Survey of Injurious Mites Associated with Broad Leaf Trees in Green Spaces of Mashhad Region

نویسندگان [English]

  • Sara Sheikholeslam Zadeh
  • H Sadeghi Namghi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
During 2008-2009 species composition of injurious mites associated with common broad leaf trees and ornamental shrubs in green spaces of Mashhad region was surveyed. As result, 13 mite species belonging to 10 genera and 3 families, Eriophyidae, Tetranychidae and Tenuipalpidae were collected and identified. In bellow list, the new records for Razavi Khorasan and Iran are indicated with one and two asterisks respectively.
1-Eriophyidae: Schevtchenkella ulmi* Farkas,1960 ; Aceria fraxinivora Nalepa, 1909; Aculops knowltoni** Keifer, 1964 ; 2-Tetranychidae: Schizotetranychus hindustanicus** Hirst,1924; Eutetranychus orientalis Klein,1936; Eutetranychus africanus** Tucker, 1926; Oligonychus yothersi** Mc Gregore,1914; Oligonychus mangiferus** Rahman & Sapra, 1940; Eotetranychus willametti Ewing; Panonychus ulmi Koch 1836; Tetranychus turkestani Ugrov & Nikolaskii, 1937; Tetranychus urticae Koch, 1836; 3-Tenuipalpidae: Cenopalpus pulcher Canestrini & Fanzago, 1876.

Keywords: Mite, Green space, Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae, Iran

CAPTCHA Image