اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی

چکیده

چکیده
سلمه تره یکی از مهمترین علف های هرز مزارع ذرت است. به منظور ارزیابی کمی رقابت ذرت با علف هرز سلمه تره آزمایشی در سال 1385 تحت شرایط آب و هوایی مشهد در مزرعة دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش تأثیر زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگ کراس 704 در سطوح مختلف تراکم این علف هرز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. زمان سبز شدن علف هرز سلمه تره با 3 سطح: سبز شدن سلمه تره به ترتیب 14 روز زودتر، 7 روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاکتور اصلی و تراکم این علف هرز با 6 سطح به ترتیب صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه داده های آزمایش نشان داد که سبز شدن زود هنگام علف هرز سلمه-تره نسبت به ذرت در تراکم های بالا کاهش معنی داری در تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بوجود می آورد. بیشترین کاهش در سبز شدن 14 روز زودتر سلمه تره نسبت به ذرت و تراکم های بالای این علف هرز (12، 16 و 20 بوته در مترمربع) مشاهده شد، بطوری که تحت این شرایط بوته های ذرت به طور کامل در سایه انداز بوته های سلمه تره قرار گرفتند و بلالی تولید نشد. کمترین کاهش در اجزای عملکرد نیز مربوط به زمان سبز شدن همزمان ذرت با سلمه تره در تراکم پایین این علف هرز (4 بوته در مترمربع) بود. بطور کلی بر اساس یافته های این تحقیق با افزایش تعداد روزهای سبز شدن علف هرز سلمه تره نسبت به ذرت توان رقابتی ذرت کاهش یافته و افت شدیدی در اجزای عملکرد ذرت دانه ای مشاهده شد.

واژه های کلیدی: تراکم، ذرت، رقابت، زمان نسبی سبز شدن و سلمه تره

عنوان مقاله [English]

اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • Vahid Sarabi
  • Mahdi nasiri mahalati 1
  • ahmad nezami 1
  • Mohammad hasan rashed 2
1
2
چکیده [English]

چکیده
سلمه تره یکی از مهمترین علف های هرز مزارع ذرت است. به منظور ارزیابی کمی رقابت ذرت با علف هرز سلمه تره آزمایشی در سال 1385 تحت شرایط آب و هوایی مشهد در مزرعة دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش تأثیر زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگ کراس 704 در سطوح مختلف تراکم این علف هرز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. زمان سبز شدن علف هرز سلمه تره با 3 سطح: سبز شدن سلمه تره به ترتیب 14 روز زودتر، 7 روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاکتور اصلی و تراکم این علف هرز با 6 سطح به ترتیب صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه داده های آزمایش نشان داد که سبز شدن زود هنگام علف هرز سلمه-تره نسبت به ذرت در تراکم های بالا کاهش معنی داری در تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بوجود می آورد. بیشترین کاهش در سبز شدن 14 روز زودتر سلمه تره نسبت به ذرت و تراکم های بالای این علف هرز (12، 16 و 20 بوته در مترمربع) مشاهده شد، بطوری که تحت این شرایط بوته های ذرت به طور کامل در سایه انداز بوته های سلمه تره قرار گرفتند و بلالی تولید نشد. کمترین کاهش در اجزای عملکرد نیز مربوط به زمان سبز شدن همزمان ذرت با سلمه تره در تراکم پایین این علف هرز (4 بوته در مترمربع) بود. بطور کلی بر اساس یافته های این تحقیق با افزایش تعداد روزهای سبز شدن علف هرز سلمه تره نسبت به ذرت توان رقابتی ذرت کاهش یافته و افت شدیدی در اجزای عملکرد ذرت دانه ای مشاهده شد.

واژه های کلیدی: تراکم، ذرت، رقابت، زمان نسبی سبز شدن و سلمه تره

CAPTCHA Image