شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی جمعاً 55 نمونه خاک و غده آلوده طی سالهای 1385 و1386از مزارع سیب زمینی شهرستانهای استان خراسان رضوی جمع آوری گردید. نماتدها پس ازاستخراج از خاک و تثبیت به گلیسیرین منتقل شدند. شناسایی گونه ها بر اساس صفات مورفولوژیک ومرفومتریک انجام شد . از 16 گونه شناسایی شده، چهار گونه از BELONOLIMID شامل GEOCENAMUS RUGOSUS ، AMPLIMERLINIUS SIKKIMENSIS ، GEOCENAMUS TARTUENSIS وTYLENCHORHYNCHUS SHIVANANDI بوده که سه گونه اخیر برای فون نماتد های انگل گیاهی ایران جدید می باشند.

واژه های کلیدی: BELONOLIMID، سیب زمینی، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Identification 4 Belonolimids Nematodes from Potato Fields of

نویسندگان [English]

  • vahideh Erfani
  • esmat mahdikhani moghadam 1
  • Hamid Rouhani 2
1
2 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to identify plant parasitic nematodes of potato fields, 55 soil samples and a few tuber samples were collected from Khorasan Razavi province during 2005-2006 .Soil samples were washed and nematodes were extracted by centrifugal flotation technique. The extracted nematodes were fixed and transferred to glycerin. Baermann funnel method was used for extracting nematodes from tuber samples. In this survey 16 species belonging to 12 genera were identified based on morphological and morphometrical characters. Four species were belonged the Belonolimidae such as Amplimerlinius sikkimensis Tylenchorhynchus shivanandi, Geocenamus tartuensis Geocenamus rugosus. The first three species are new records for nematodes fauna of Iran.

Keywords: Belonolaimid, Potato, Khorasan Razavi

CAPTCHA Image