بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان

2 یاسوج

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

چکیده
پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون که توسط قارچ VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB. ایجاد می شود، یکی از بیماری های خطرناک زیتون در استان گلستان است. در این تحقیق دو جدایه برگریز و دو جدایه غیر برگریز قارچ VERTICILLIUM DAHLIAE از زیتون به نهال های 18-16 ماهه 8 رقم زیتون شامل ارقام کنسروالیا، کروناکی، کالامون، زرد، بلیدی، میشن، مانزانیلا و سویلانا به روش فرو بردن ریشه در سوسپانسیون اسپور با غلظت حدود 106×4 اسپور در میلی لیتر تلقیح گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال ها به مدت 11 هفته در شرایط گلخانه با دمای 35- 25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. شدت بیماری به روش شماره دهی از 5-0 ارزیابی شد. میانگین شدت بیماری ایجاد شده در ارقام بر اساس آزمون LSD در سطح 1 درصد دارای اختلاف معنی دار بود. ارقام کالامون و کروناکی با میانگین شدت بیماری 71/1 و 85/1 کمترین حساسیت و ارقام میشن، کنسروالیا، زرد و بلیدی با میانگین شدت بیماری 85/3، 8/3، 75/3 و 33/3 بیشترین حساسیت را داشته و ارقام مانزانیلا و سویلانا با 3 و 61/2 تا حد متوسطی به بیماری حساس بودند.

واژه های کلیدی: VERTICILLIUM DAHLIAE، زیتون، ارقام، مقاومت، برگریز، غیر برگریز

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Reaction of Olive Cultivars to Defoliate and Non-Defoliate Isolates of Verticillium dahliae Kleb. in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Leila Attar
  • kamran rahnama 1
  • Mirmasoum Iraqi
  • Mehdi Sadravi 2
  • Mansour salati 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract
Verticillium wilt of olive caused by Verticillium dahliae is one of the main constraints to olive production in Golestan province. In this research, two defoliating and two non-defoliating isolates of the fungus were inoculated in 16-18 months-old olive seedlings. The seedlings consisted of Concervolia, Cronaiki, Kalamon, Zard-roghani, Bladi, Mission, Manzanilla and Sevillana. The seedlings were inoculated using root dip assay. The seedling’s root tips were submerged in (4×106 spore/ml) spore suspension. The experimental design was conducted as factorial in complete randomized design, with three replicates. All inoculated seedlings were incubated under greenhouse conditions at 25-35˚C for 11 weeks. Disease severity was evaluated using 0-5 scale. Mean of disease severity was significantly different (P%1) in different cultivars by LSD test. Cronaiki and Calamon were less sensitive and the mean disease severities were 1.71 & 1.85, respectively. While, Mission, Conservolia, Zard-roghani and Bladi were severely sensitive and the mean of their disease severities were 3.85, 3.8, 3.75 and 3.33, respectively. Mozanilla and Sevillana were partially sensitive, and the mean of their disease severities were 3 and 2.61, respectively.

Keywords: Verticillium dahliae, Olive, Cultivars, Resistance, Defoliate, Non-Defoliate

CAPTCHA Image