بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی

3 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

چکیده
فیکاریا (RANUNCULUS. FICARIA) علف‎هرز مهاجم چندساله و غده‎داری است که غده‎ها مهمترین راه تکثیر و پراکنش آن می باشند. به منظور بررسی اثر خشکی و یخبندان بر جوانه‎زنی غده این گیاه دو آزمایش جداگانه هر یک بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. در بررسی اثر یخبندان فاکتورها شامل دما (صفر،5-،10-و 15- درجه سانتیگراد) توام با مدت زمان قرارگیری در معرض یخبندان (12، 24، 48و96 ساعت) بودند. در آزمایش دوم فاکتورها شامل 5 سطح دمایی (5 ،10، 15، 20 و 25 درجه سانتی گراد)، 4 سطح پتانسیل اسمزی (صفر،5-،10-و 15- بار) و غده ها در دو اندازه بزرگ(بیشتر از یک گرم) و کوچک(کمتر از نیم گرم) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش مدت زمان یخبندان و کاهش دما درصد جوانه‎زنی کاهش یافت، بطوری که در دمای 10- و 15- درجه سانتیگراد برای بیش از یک روز جوانه زنی رخ نداد. در بررسی اثر خشکی نتایج نشان داد که با افزایش فشار اسمزی و دما درصد جوانه‎زنی بشدت کاهش یافت، بطوریکه در پتانسیل اسمزی 15- بار درصد جوانه زنی در همه دماها صفر بود. در ضمن بین غده‎های کوچک و بزرگ تفاوت معنی‎داری وجود نداشت. تغییرات کاهش وزن غده ها در دما و فشارهای اسمزی مختلف و دو اندازه غده معنی دار بود.

واژه‎های کلیدی: RANUNCULUS FICARIA ، جوانه زنی، ریشه‎های‎غده‎ای5، یخبندان، خشکی

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Drought and Freezing on Tuberous Root Germination of Lesser Cleandine ( Ranunculus ficaria)

نویسندگان [English]

  • Sima Sohrabi 1
  • Mohammad hasan rashed 2
  • Mahdi nasiri mahalati 1
  • seyed karim Mousavi 3
1
2
3 agricultural research education and extension organization
چکیده [English]

Abstract
R. ficaria is an invasive perennial and tuberous roots weed. The most important means of its reproduction and dispersion are tubers. In order to study the effect of droughty and freezing on germination of lesser celandine tubers, two experiments were conducted at weed science laboratory of Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad in 2008. The experiment was a completely randomized design with factorial arrangement of treatments and four replications. In freezing experiment, factors included of time of exposure to freezing(12,24,48 and 96 hours) and freezing temperature (0,-5,-10 and -15 ˚C). To examine the effect of desiccation on ficaria tubers, factors included of , five levels of temperature(5,10,15,20, and 25 ˚C), four levels of osmotic potential(0,-5,-10 and -15 bar) and two tuber sizes [big(>0.2g) and small(

CAPTCHA Image