بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
بیماری شانکر باکتریایی مرکبات با عاملXANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI یکی از بیماریهای مهم مرکبات در دنیا می باشد. این بیماری بیش از یک دهه است که در منطقه جنوب کشور استقرار یافته و در حال گسترش می باشد. در این تحقیق پتانسیل باکتری های اپی فیت سطح برگ مرکبات به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. در سالهای 1380و 1381 تعداد 453 جدایه از برگهای مرکبات جمع آوری شده از مناطق مختلف هرمزگان، جیرفت و مازندران خالص سازی شدند. سپس اثر بازدارندگی از رشد جدایه های مذکور روی باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات در روی محیط کشت (YNA) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد 26 جدایه توانستند از رشد باکتری XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI جلوگیری کنند. جدایه هایی که فعالیت آنتاگونیستی داشتند از نظر خصوصیات فنوتیپی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمونهای واکنش گرم، تولید رنگ فلورسنت، واکنش اکسیداز، کاتالاز، هیدرولیز ژلاتین، هیدرولیز کازئین و چربی(توئین 80 )، تولید لوان و استفاده از منابع کربنی در پنج گروه مجزا قرار گرفتند. چهار گروه از آنها گرم منفی بوده و طبق نتایج بدست آمده و خصوصیات ذکر شده در منابع این گروه ها با باکتری هایPSEUDOMONAS FLUORESCENS I،P.FLUORESCENS V،P.VIRIDIFLAVA و P.SYRINGAE مشابهت داشتند. یک گروه از باکتری ها گرم مثبت و هوازی بوده و تولید اندوسپور نمودند که بر اساس خصوصیات فنوتیپی در جنس BACILLUS قرار گرفتند.

واژه های کلیدی: شانکر باکتریایی مرکبات، XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI، مبارزه بیولوژیک، باکتری های اپی فیت، آنتاگونیست

عنوان مقاله [English]

In vitro Investigation on Biocontrol of Xanthomonas axonopodis pv. citri Cause of Citrus Bacterial Canker by Citrus Antagonistic Bacteria

نویسندگان [English]

  • mohammad kazem Montakhabi
  • Heshmatollah Rahimian 1
  • M. Falahati Rastegar 2
  • B. Jafarpour
1 Sari University of agricultural sciences and natural resources
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Citrus Bacterial Canker disease caused by Xanthomonas axonopodis pv. citri is one of the most important diseases of citrus in south of Iran. In this research, the samples of bacterial flora of citrus leaves were collected from various citrus growing areas of Hormozgan, Jiroft and Mazandaran.The epiphytic bacteria were isolated from those leaves during 2000 and 2001 years. From 453 isolates, 26 strains inhibited growth of Xanthomonas axonopodis pv. citri under in vitro conditions. The bacterial strains were analyzed based on physiological and biochemical characteristics such as fluorescent pigment production on king B media, oxidase and catalase reaction, gelatin, casein and tween 80 hydrolysis, levan production and utilization of hydrocarbon sources. Based on the these characteristics they were grouped on five classes including Pseudomonas fluorescens I ,P.fluorescens V ,
P. viridiflava and P. syringae. The last group was aerobic and gram positive bacteria that produced spore and identified as Bacillus spp.

Keyword: Citrus bacterial canker, Xnathomonas axonopodis pv. citri, Biological control, Epiphyt bacteria, Anatagonist

CAPTCHA Image