ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
فعالیت٢٠٠ایزوله اکتینو میست بر علیهPhytophthora parasitica و P. citrophthora مورد ارزیابی قرار گرفت. در میان همه جدایه های اکتینومیست دو جدایه ۱۹ و٢۹ فعالیت بالای بیوکنترلی در روشهای دیسک-آگار ونشت دو طرفه در آگار از خود نشان دادند. نتایج نشان دادکه ماده مؤثر موجود در عصاره خام دو جدایه ۱۹ و٢۹درآب ومتانول محلول ولی درکلروفرم نامحلول است. بررسیهای گلخانه ای درقالب طرح آماری کاملا تصادفی وآزمون چند دامنه ای دانکن نشان دادکه اثر چهار تیمار پاتوژن، آنتاگونیست، پاتوژن به همراه آنتاگونیست وشاهد روی صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه، طول و عرض برگ در سطح ٠۵/٠اختلاف معنی داری دارند و در گروههای جداگانه ای قرارگرفتند. جدایه ۱۹برروی ارتفاع، وزن خشک و عرض برگ وجدایه ٢۹ برروی طول برگ به طور معنی داری بیشترین تاثیر را داشته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربرد این دو جدایه به صورت تولید بیوقارچکشهای طبیعی مخلوط با خاک درگلخانه باعث کاهش ویا ممانعت ازاثرات مخرب بیمارگر می شود. فعالیت بیوکنترل جدایه هاعلیه بیمارگرهای موردبررسی در گلخانه موید فعالیت آنتاگونیستی دو جدایه درآزمایشگاه نیز می باشد.

واژه های کلیدی: گموز مرکبات، Phytophthora parasitica ، P. citrophthor، اکتینومیست، کنترل بیولوژیکی

عنوان مقاله [English]

Investigation biological control two strains of Antifungal Actinomycetes against Phytophthora parasitica and P. citrophthora in vitro and in vivo conditions

نویسندگان [English]

  • M. Salari
  • G.H. Shahidi Bonjar
  • B. Sadeghi
  • Naser Panjehkeh
  • M. Aminnaii
  • T. Shakery
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol
چکیده [English]

Abstract
this research was invistigated activitiy of antagonistic activity of 200 soil Actinomycete isolates assayed against Phytophthora parasitica and P. citrophthora in Kerman Provice. Among all Actinomycetes, strains of 19 and 29 showed high level of activity in Agar disk and Well-diffusion methods. In both isolates, the active substance was water and metanol soluble but insoluble in chloroform. The investigation Greenhouse showed effects of four treatments pathogen, pathogen by antagonist ,antagonist and control on high and dry wet root seedlings and length , wide leaves were significantly different at level 0/05% in completely randomized experimental design. Strin 19 on high and dry wet root seedlings and lenth leaves isolate and Strin 29 on wide leaves were most effective.From the results of our studies it is clear that usage of strain 19 and 29 as a biofungicidal natural product for application as an amendment in greenhouse soil mix inhibits or reduces the pathogen adverse effects. Antagonistic activity of two isolates in vivo confirm activity of biocontrol them in Greenhouse experiments.

Keywords: Citrus gumusis, Phytophthora parasitica, P. citrophthora Actinomycetes,Biological control

CAPTCHA Image