بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

چکیده
شناسایی دقیق زیست شناسی علفهای هرز و رفتار جوانه زنی بذر آن باعث اجرای برنامه صحیح و بهینه ای جهت کنترل می شود. به منظور بررسی عوامل موثر بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه، آزمایش هایی در سال 84-1383در بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی انجام شد. آزمایش اول برای حذف خواب بذر و به صورت فاکتوریل با 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. فاکتور اول نوع تیمار آبی (آب مقطر و محلول نیترات پتاسیم 3 درصد) و فاکتور دوم تیمار بذر با سولفوریک‌ ا‌سید غلیظ (به مدت 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه) بود. آزمایش دوم برای تعیین بهترین دمای جوانه‌زنی بذر به صورت طرح کاملاً تصادفی با 26 تیمار دمایی (دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30و 35 درجه سانتیگراد در شرایط نور مطلق و تاریکی مطلق، دماهای متناوب 2/10، 7/15، 12/20، 17/25، 22/30 و 27/35 و دماهای متناوب 0/10، 5/15، 10/20، 15/25، 20/30 و 25/35 ) و 8 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که برای شکستن خواب بذر، تیمار 20 دقیقه‌ای با سولفوریک‌اسید غلیظ لازم است. از سوی دیگر، بین اثر آب مقطر و محلول نیترات پتاسیم 3 درصد بر درصد جوانه‌زنی بذر، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بهترین دمای جوانه‌زنی، دمای متناوب 20/30 (8/16 تاریکی/ روشنایی) درجه‌سانتی‌گراد بود که باعث 42 درصد جوانه‌زنی بذر تلخه شد. بدین ترتیب جوانه زنی تحت تاثیر دما قرار گرفت ولی نور نقش مهمی در جوانه زنی بذر تلخه نداشت. به عبارت دیگر بذور تلخه فتوبلاستیک نبودند. نوسانات دمایی در افزایش جوانه زنی تلخه موثر بود و می توان گفت این ویژگی از عوامل مهم تهاجم این علف هرز می باشد و اطلاع دقیق از آن می تواند در کنترل و جلوگیری از گسترش این علف هرز موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: تلخه، جوانه‌زنی بذر، خواب بذر، دمای ثابت، دمای متناوب و نور

عنوان مقاله [English]

Study of Different Techniques for Breaking Dormancy and Optimum Temperature for Germination of Russian Knapweed (Acroptilon repens)

نویسندگان [English]

  • M.T. Al-e-Ebrahim 1
  • M.H. Rashed Mohassel
  • F. Maighany
  • M. A. Baghestani 2
2 Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

Abstract
Increased knowledge of Russian knapweed biology would facilitate development of an optimum control program. To examine germination characteristic of this weed, several experiments were conducted in Weed Research Department, Plant Pest and Diseases Research Institute of Tehran during 2003. First experiment was a factorial with 3 replications to break seed dormancy of this weed. First factor was water treatments with 2 levels (distilled water and 3% KNO3). Second factor was duration of storage in concentrated sulfuric acid with 6 periods of scarification (5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes). Second experiment was conducted as a completely randomized design with 26 treatments (constant temperature including 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35°c in both light or darkness condition and fluctuation temperatures including 2/10, 7/15, 12/20, 17/25, 22/30, 27/35 and fluctuation temperatures including 0/10, 5/15, 10/20, 15/25, 20/30 and 25/35. to determine optimum temperature of germination. In order to break of seed dormancy, 20 minutes treatment with concentrated sulfuric acid was required and two water treatments did not have significant effect on seed germination. The Optimum temperature for germination was 30/20˚C (16 hours light/8 hours dark) with 42% germination. Seed germination was strongly influenced by temperature. Light did not play a crucial role on seed germination of this weed. Therefore Russian knapweed seeds were not photoblastic and temperature fluctuations increased seed germination. The above characteristics are very important in making Russian knapweed an invasive weed. Having precise information of this traits enables us to a better management and control of this troublesome weed.

Keywords: Russian knapweed (Acroptilon repens L.), Seed germination, Seed dormancy, Constant temperature, Fluctuating temperature, Light

CAPTCHA Image