شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌های Pythium ultimum جمع‌آوری‌شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی حساسیت درون گونه‌ای PYTHIUM ULTIMUM به متالاکسیل درشرایط آزمایشگاهی، نمونه برداری از مزارع استان‌های خراسان شمالی و رضوی و خالص سازی جدایه‌ها طی سال‌های 85، 86 و 87 انجام شد. شناسایی به دو روش مرفولوژیکی، با استفاده از کلید شناسایی واندرپلاتز-نیترینک و روش ملکولی براساس توالی اختصاصی ناحیه ITS ژنوم RDNA صورت گرفت. با بررسی‌های میکرومتری اندام‌های جنسی و غیرجنسی، شباهت ابعاد اندازه‌گیری شده با ابعاد ذکر شده در کلید واندرپلاتز-نیترینک تأیید گردید. از بین 40 جدایه P. ULTIMUM تایید شده، 14 جدایه به طور تصادفی انتخاب شد. غلظتی از متالاکسیل که سبب 50% کاهش رشد خطی (EC50) در جدایه‌ها شد، با استفاده از مدل لجستیکی I=KC(ERC) به دست آمد. دامنه EC50 بین µG ML-1 I.E 0228/0-044/0 به دست آمد. هرچند اختلاف بین جدایه‌ها از نظر حساسیت به متالاکسیل، با استفاده از طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در سطح معنی دار 05/0 تأیید شد ولیکن هیچ یک از جدایه‌های مورد آزمایش نسبت به این قارچ‌کش مقاومت نشان ندادند.

واژه های کلیدی:پیتیوم اولتیموم، متالاکسیل، حساسیت، خیار، خراسان

عنوان مقاله [English]

Identification and sensitivity of Pythium ultimum isolated From Razavi and North Khorasan Provinces to Metalaxyl

نویسندگان [English]

  • Bahareh Azimian
  • Hamid Rouhani 1
  • esmat mahdikhani moghadam 2
1 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
Some agricultural fields of Razevi and North khorasan provinces were sampled for identification and resistance to metalaxyl of Pythium ultimum species isolates. Isolation was done between years of 2007 to 2009. Van der plaats- niterink key to species of Pythium and specific ITS region of rDNA were used for morphological and molecular identification respectively. Micrometric characteristics of isolates sexual and asexual organs corresponded to van der Plaats-niterink criterion. Fourteen isolates were randomly selected among fourthy identified isolates of Pythium ultimum for determination of sensitivity to metalaxyl. Concentration of metalaxyl which causes fifty percents growth inhibitions (EC50) obtained using logistic function; I=KC (erC). That varied between 0.0228-0.044 µg ml-1 i.e. the results indicate that all isolates were sensitive to metalaxyl, but there was significantly differences among isolates in response to metalaxyl.

Keywords: Pythium ultimum, metalaxyl sensitivity, cucumber, Khorasan

CAPTCHA Image