مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

چکیده
استان آذربایجان شرقی یکی از مستعدترین مناطق کشت صنوبر بوده و دارای بالاترین میزان صنوبر‌کاری در کشور است. در این استان گونه‌هایPOPULUS ALBA ، P. NIGRA و دورگ P. X. EURAMERICANA کشت می شوند و گونه های مختلفی از حشرات آفت از جمله سوسک برگخوار صنوبر MELASOMA POPULI ، پروانه ARCHIPS ROSANA و شته گالزای PEMPHIGUS FILAGINIS که از آفات مهم درختان صنوبر می باشند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به میزبان‌های خود خسارت وارد میکنند. در این تحقیق مقاومت آنتی زنوزی 15 کلن صنوبر بر اساس استقرار و میزان تراکم جمعیت سه آفت مذکور بر روی کلن‌ها در شرایط طبیعی بررسی‌گردید. نتایج بررسی آفات مورد مطالعه نشان داد که کلن‌های P. NIGRA SHABESTAR، P. ALBA MARANDو P. NIGRA 62.154 به ترتیب حساس ترین و کلن های P. ALBA BOSTANABAD، P. ALBA MARAGHEH ، P. NIGRA MARAGHEH وP. X. EURAMERICANA BOSTANABAD مقاوم‌ترین کلن ها نسبت به سوسک برگخوار M. POPULI هستند. در رابطه با پروانه A. ROSANA ، کلن‌ P. ALBA MIANEH بیشترین حساسیت را داشته و کلن‌های P. ALBA MARAGHEH ، MARAGHEH P. NIGRA و P. NIGRA MIANDOAB بالاترین مقاومت را نشان دادند. بر اساس داده-های مربوط به شته P. FILAGINIS، تنها کلن‌های P. NIGRA MIANEH، P. ALBA MIANDOAB وP. NIGRA MARAND دارای آلودگی به آفت بودند و هیچ کدام از کلن های دیگر به شته آلوده نشدند.

واژه های کلیدی: مقاومت، حساسیت، کلن، آفات، صنوبر، آذربایجان شرقی

عنوان مقاله [English]

Antixenosis Resistance of Different Poplar Clones to Three Important Pest in East Azarbaijan, Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Nikdel
  • Aliasghar Dordaei
چکیده [English]

Abstract
East Azarbaijan province is one of the most important areas for poplar production and has the highest suitability of poplar plantation in Iran. Three species of poplar trees included Populus alba, P. nigra and P. x. euramericana are planted and usually attacked by different pests in this province. Melasoma populi L., Archips rosana (L.) and Pemphigus filaginis are some of important pests that cause direct and indirect damage on poplar trees. In this study were investigated antixenosis resistance of different poplar clones based on evaluation of pests accumulation on clones in natural condition. Based on the study results, clones included P. nigra Shabestar, P. alba Marand and P. nigra 62/154 respectivelly had more susceptibility and P. nigra Maragheh, P. alba Maragheh, P. alba Bostanabad and P. x. euramericana Bostanabad clones were the most resistant against M. populi. P. alba Mianeh clone was the most susceptible to A. rosana while, P. nigra Miandoab, P. nigra Maragheh and P. alba Maragheh had the highest resistance. About P. filaginis only P. alba Miandoab, P. nigra Marand and P. nigra Mianeh clones were infested to the pest and none of the other clones infested to the aphid.

Keywords: Resistance, Susceptibility, Clone, Pests, Poplar, East Azarbaijan

CAPTCHA Image