قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

همدان

چکیده

چکیده
بیوکنترل حشرات با بیمارگرهای قارچی میتواند به عنوان یک جایگزین مناسب یا حداقل مکمل سموم شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه 42 جدایه قارچ متعلق به 12 گونه از حشرات مختلف جداسازی و شناسایی شدند و از بین آنها هفت جدایه برای بررسی اثر بیماریزایی آنها روی لاروهای سوسک کلرادو در استان همدان بکار رفت. این زیست سنجی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی انجام شد. آزمون بیماریزایی ثابت کرد که همه این جدایه‌ها روی لاروهای سوسک کلرادو بیماریزا هستند. در همه جدایه‌ها با افزایش غلظت سوسپانسیون اسپور قارچ ها درصد مرگ و میر لاروها افزایش یافت. سوسپانسیون اسپور با غلظت 107 کنیدیوم در میلی‌لیتر از جدایه‌های Beauveria bassiana ( دو جدایه)، Paecilomyces SP. (دو جدایه)، Isaria farinosa، Trichoderma koningiopsis وFusarium verticillioides هر کدام یک جدایه به ترتیب باعث 100، 100، 2/42، 2/42، 5/37،8/28، 7/17 درصد مرگ و میر لاروها شدند. نتایج این زیست‌سنجی نشان داد که در بین جدایه‌های مزبور قارچ B. bassiana بیشترین بیماریزایی را روی لارو سوسک کلرادو دارند. همچنین طی آزمایشی اثر حشره‌کش‌های دسیس و دانیتول بر جوانه زنی اسپور و رشد میسلیومی B. bassiana بررسی و مشخص شد دانیتول با B. bassiana سازگار است و می‌توان مقادیر زیر حد کشندگی آن را همراه با جدایه‌های
B. bassiana در کنترل تلفیقی سوسک کلرادو استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: کنترل بیولوژیکی، سیب‌زمینی، سوسک کلراد، هیفومیست ها، Beauveria bassiana

عنوان مقاله [English]

Hyphomycetous Fungi Isolated from Insects and Their Pathogenic Effect on Colorado Beetle in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Marzieh Asadalapour
  • dootmorad zafari
  • rasoul Zare
چکیده [English]

Abstract
Insect biocontrol by entomopathogenic fungi can be a suitable substituting method for chemical insecticide or at least can be used as complementary the chemical insecticides. In this study 42 fungal isolates belonging to 12 species were isolated and identified from different insects. Among obtained fungal isolates, seven isolates were used in pathogenicity trials on Colorado beetle larva in Hamedan province. The study was achieved under factorial test and completely randomly design. Results showed that all fungal isolates were pathogenic on Colorado beetle larva and mortality percent of larva were increased with increasing concentration of fungal spore suspension. Application of spore suspension in concentration of 107 spore per milliliter of fungal isolates comprising Beauveria bassiana (two isolates), Paecilomyces sp. (two isolates), Isaria farinosa, Trichoderma koningiopsis and Fusarium verticillioides caused 100, 100, 42.2, 42.2, 37.5, 28.37 and 17.7 percent larva mortality respectively. It was conducted that B. bassiana isolates were the most pathogenic agent on Colorado beetle larva. In addition effect of insecticides Danito and Desis on spore germination and mycelia growth of B. bassiana was investigated. Results showed that these insecticides have a little effect s on B. bassiana. Therefore integrated control of Clorado beetle can be achieved by application of B. bassiana and these insecticides in concentration of under lethal dose.

Keywords: Biological control, Potato, Beauveria bassiana, Leptinotarsa decemlineata

CAPTCHA Image