دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 22، فروردین 1387 
5. اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

10.22067/jpp.v22i22.1052

معین الدین مواج پور؛ ضیاءالدین میرحسینی؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی


7. بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

10.22067/jpp.v22i22.1054

رضا ولی اله پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ امیر لکزیان؛ محمد حسن زاده خیاط


13. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

10.22067/jpp.v22i22.1061

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ فاطمه دستاران؛ علی رضا عطری؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ محمدمهدی خیامی؛ مریم پوربیگ


19. واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

10.22067/jpp.v22i22.1067

فاطمه سمیعی؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ زهرا رفیعی کرهرودی