دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 6، فروردین 1387 
اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

10.22067/jpp.v22i22.1052

معین الدین مواج پور؛ ضیاءالدین میرحسینی؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی


بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

10.22067/jpp.v22i22.1054

رضا ولی اله پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ امیر لکزیان؛ محمد حسن زاده خیاط


بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

10.22067/jpp.v22i22.1061

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ فاطمه دستاران؛ علی رضا عطری؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ محمدمهدی خیامی؛ مریم پوربیگ