دوره و شماره: دوره 22، شماره 22، بهار 1387 
6. اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

10.22067/jpp.v22i22.1052

مواج پور مواج پور؛ میرحسینی میرحسینی؛ غنی‌پور غنی‌پور؛ صیداوی صیداوی


8. بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

10.22067/jpp.v22i22.1054

ولی ا... پور ولی ا... پور؛ راشد محصل راشد محصل؛ باغستانی باغستانی؛ لکزیان لکزیان؛ حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط


14. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

10.22067/jpp.v22i22.1061

زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ دستاران دستاران؛ عطری عطری؛ لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی؛ خیامی خیامی؛ پوربیگ پوربیگ


20. واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

10.22067/jpp.v22i22.1067

سمیعی سمیعی؛ نیکخواه نیکخواه؛ زمانی زاده زمانی زاده؛ رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی