نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 تهران

چکیده

چکیده
سودوموناس‌هاس فلورسنت با به کارگیری مکانیسم‌های متعددی ازجمله رقابت بر سر کسب آهن به وسیله سیدروفور باعث کنترل بیمارگرهای خاکزاد می‌شوند. برای بررسی نقش سودوموناس‌های فلورسنت در رقابت برای جذب آهن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه لوبیا، پنج استرین سودوموناس شامل سه استرین داخلیPseudomonas fluorescens (UTPF5, UTPF61, UTPF76) ، استرین Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 و موتانت پایووردین آن MPFM1 P. aeruginosa به کار برده شدند. میزان تولید سیدروفور این استرین‌ها به صورت کمی تعیین شد. استرین 7NSK2 با تولید 29/625 میکرومول پایووردین بیشترین مقدار تولید سیدروفور را به خود اختصاص داد. نقش غلظت‌های مختلف آهن در تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور به عنوان متابولیت‌های تحت تنظیم آهن بررسی شد. افزایش غلظت آهن به صورت معنی داری تولید سیانید هیدروژن را افزایش و تولید سیدروفور را کاهش داد. در آزمون گلخانه ای اثر کلاته کننده‌های آهن و سولفات روی، روی کاهش بیماری توسط استرین‌های آنتاگونیست مورد مطالعه قرار گرفت. کلاته کننده‌های آهن با فراهم آوردن آهن و درنتیجه کاهش تولید سیدروفور میزان بیوکنترل را کاهش دادند. بیشترین تاثیر کلاته کننده‌ها روی فعالیت استرین UTPF5 با 76% بازداری از کنترل بود. این استرین در عدم حضور کلات‌های آهن علاوه بر کنترل بیماری باعث افزایش رشد گیاه در مقایسه با شاهد شد. استرین موتانت MPFM1 در مقایسه با استرین وحشی از قابلیت بیوکنترل پائین تری برخوردار بود.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس‌های فلورسنت، سیدروفور، پایووردین، لوبیا، Rhizoctonia solani

عنوان مقاله [English]

Competition for Iron Uptake by Fluorescent Pseudomonads to Control of Rhizoctonia Solani Kuhn Causing Agent of Bean Damping-Off Disease

نویسندگان [English]

  • R. Sharifi 1
  • masood ahmadzadeh 2
  • abbas sharifi
  • vahid fallahzadeh
1 Collrge of Agriculture University of Tehran
2
چکیده [English]

Abstract
Fluorescens pseudomonads can suppress soil-borne plant pathogens by employing several mechanisms such as competition for iron by means of siderophores. Three indigenous strains Pseudomonas fluorescens (UTPF5, UTPF61 and UTPF76), Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 and its pyoverdin mutant, MPFM1, were used for investigation the effect of iron competition on bean damping-off suppression. The rates of siderophore produced by strains were determined quantitatively. Results demonstrated that 7NSK2 with 625.29 µM had the most ability of pyoverdine production. Study of the role of different iron and zinc concentration on siderophore and HCN production exhibited that iron increased HCN and decreased siderophore production significantly. Appling of iron chelates and purified pyoverdine indicated that susceptibility to iron competition is correlated to type of chelates and fungi species. Pythium aphanidermatum and R. solani exhibited the most and the lowest susceptibility, respectively. Effects of iron chelates and zinc sulphate on biocontrol activity of strains were assessed in greenhouse condition. By providing of iron and subsequently decrease of iron competition, chelates reduced biocontrol activity especially in the case of UTPF5. This strain suppressed disease and increased plant growth in absence of iron chelates. Pyoverdine mutant, MPFM1, showed moderate biocontrol activity in compartion with wild type.

Keywords: Bean, Fluorescent Pseudomonads, Rhizoctonia solani, Siderophore

CAPTCHA Image