بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه گیاهپزشکی کشور

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی کارایی باریک برگ کش‌های ثبت شده در ایران برای کنترل بیوتیپ‌های علف هرز چچم حساس و مقاوم به علف‌کش، دو آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای در سال 1386، در بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در آزمایش‌های اول و دوم به ترتیب توده حساس (DR7) و توده مقاوم (NR14) چچم توسط 19 تیمار علف‌کشی متشکل از 10 تیمار از علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، 6 تیمار از علفکشهای بازدارنده استولاکتات سنتتاز (ALS) و 3 تیمار از سایر گروه‌های علفکشی مورد آزمایش قرار گرفتند. تکرار‌های آزمایش برای هر دو آزمایش 8 در نظر گرفته شد. تیمارهای علف‌کشی در مرحله 4 برگی علف هرز چچم اعمال شد. اندازه‌گیریهای انجام شده شامل درصد تعداد گیاه زنده (بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاشی) در هر گلدان، وزن تر و وزن خشک تک بوته نسبت به شاهد گیاهان هر گلدان در 30 روز پس از سمپاشی و ارزیابی چشمی بر اساس روش EWRC در 15 و 30 روز پس از سمپاشی بود. در مجموع علفکش‌های کلودینافوپ پروپارژیل، سیکلوکسیدیم، پینوکسادن (هر دو دز 450 و 600 میلی لیتر در هکتار)، یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه)، یدوسولفورون+مزوسولفورون (آتلانتیس) و ایزو پروترون+دیفلوفنیکان در کنترل توده‌های حساس و همچنین علفکش‌های ستوکسیدیم، یدوسولفورون+مزوسولفورون (آتلانتیس)، علف‌کش پینو کسادن با دز 600‌ میلی لیتر در هکتار و ایزو پروترون+دیفلوفنیکان در کنترل تودهای مقاوم کنترل بسیار خوب تا مطلوب داشتند. علفکش‌های دیکلوفوپ متیل، ستوکسیدیم و کلروسولفورون پیش رویشی نیز توده‌های حساس را در حد کمی مطلوب کنترل نمودند. به طور کلی برای کنترل علف‌هرز چچم مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در مزارع گندم چهار علف‌کش یدوسولفورون+مزوسولفورون (آتلانتیس)، ایزو پروترون+دیفلوفنیکان و پینوکسادن (با دز 600‌ میلی لیتر در هکتار) موجود است و برای افزایش عمر استفاده از این علف‌کش‌ها باید ضمن توجه به تناوب زراعی، تناوب در مصرف علف‌کش را رعایت نمود.

واژه‌های کلیدی: ACCase، ALS، تناوب علف‌کش و علف‌هرز چچم

عنوان مقاله [English]

Investigation efficacy of some graminicides in control of resistant and susceptible ryegrass biotypes (Lolium rigidium L.) to acetyl-CoA carboxylase inhibiting herbicides

نویسندگان [English]

  • eskandar zand 1
  • M. A. Baghestani 2
  • fatemeh Dastaran
  • A.R. Atri 3
  • M.R .L
  • M.M .KH
  • M .P
1
2 Plant Pest and Disease Research Institute
3 Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In order to determine efficacy of some registered graminicides in control of resistant and susceptible ryegrass biotypes, two greenhouse trials were conducted at weed research department of Iranian plant protection research institute during 2007. Experimental design was completely randomized design with eight replications. The susceptible and resistant biotypes were treated by 19 herbicides included 10 acetyl-CoA carboxylase inhibiting herbicides, 6 acetolactate synthase inhibiting herbicides and 3 herbicides with different mode of action. Ryegrass biotypes were treated in 4 leaves stage by recommended dose of herbicide. Number of survived plant per pot, fresh and dry weight (30 days after herbicide application) and EWRC visual rating (15 and 30 days after herbicide application) were measured. Results showed that clodinofop-propargil cycloxidim, pinoxadon (at 450 and 600 ml.ha-1), iodosolforon + mesosolforon (chovalieh), iodosolforon + mesosolforon (Atlantis) and isoprotron + diflofnikan had very good to optimum control of susceptible biotype. Results also indicated that cytoxidim, iodosolforon + mesosolforon (Atlantis), pinoxadon at 600 ml.ha-1 and isoprotron + diflofnikan had very good to optimum control of resistant biotype. Diclofopmethyl, cytoxidim and clorosolforon had less optimum control of susceptible biotype. Finally, iodosolforon + mesosolforon (Atlantis), isoprotron + diflofnikan and pinoxadon at 600 ml/ha were advised to control resistant biotype to acetyl-CoA carboxylase inhibiting herbicides in wheat fields. It is also recommended to consider crop rotation as well as herbicide rotation to use these herbicides continuously.

Key words: ACCase, ALS, Herbicide rotation and ryegrass

CAPTCHA Image