بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در سالهای اخیر بکارگیری آللوپاتی در مدیریت علف‌های هرز توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است . به منظور بررسی اثرات آللوپاتی غلظت‌های مختلف ( صفر ، 5/2 ، 5 ،5/7 و 10 درصد ) عصاره آبی آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس و سلمه تره ، تحقیقی در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای به ترتیب به صورت آزمایش‌های فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت . نتایج بررسی آزمایشگاهی نشان داد از بین عصاره‌های آبی ریشه ، ساقه ، برگ‌های پیر و برگ‌های جوان آفتابگردان بیشترین تاثیر مربوط به عصاره برگ‌های پیر بود که در حدود 43 درصد با عث کاهش درصد جوانه زنی نهایی بذرهای تاج خروس و سلمه تره شد . سر عت جوانه زنی بذرها نیز تحت تاثیر عصاره‌ها کاهش یا فت . افزایش غلظت عصاره‌ها باعث افزایش شدت بازدارندگی آن‌ها شد. اما در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین غلظت‌های 5/7 درصد و 10 درصد مشاهده نشد . طول ریشه چه و ساقه چه علف‌های هرز مورد بررسی نیز تحت تاثیر عصاره‌ها کاهش پیدا کرد . در مورد تمام صفات تاج خروس حساسیت بیشتری نسبت به سلمه تره از خود نشان داد. نتایج بررسی گلخانه ای نیز نشان داد که بقایای تازه ساقه آفتابگردان وقتی با خاک مخلوط شوند قادرند سطح برگ ، وزن خشک و ارتفاع علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس را کاهش دهند. این تحقیق پیشنهاد می‌کند که میتوان از مالچ آفتابگردان به عنوان یکی از راههای کنترل غیر شیمیایی علف‌های هرز استفاده کرد .

واژه‌های کلیدی : آللوپاتی، آفتابگردان، عصاره آبی، تاج خروس، سلمه تره

عنوان مقاله [English]

Allelopathic effects of sunflower (Helianthus annuus ) on germination and initial growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus ) and common lambsquarter (Chenopodium album )

نویسندگان [English]

  • k. orooji
  • H.R .KH
  • M.H .R
  • R .GH
  • M .A
College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Recently weed scientist are more interested in weed management by allelopathy . The main objective of the study was to evaluate allelopathic potential of sunflower on redroot pigweed and common lambsquarter. this study was conducted in two series of laboratory and greenhouse experiments. Under laboratory conditions, leaf, stem and root aqueous extracts of sunflower at 0%, 2.5%, 5%, 7.5 % and 10% (m/v) concentrations were applied to determine their effect on redroot pigweed and common lambsquarter seed germination and initial growth under laboratory conditions. The results indicated that germination and mean daily germination was reduced by this extracts by 43% and 50% respectly. The effects of leaf and stem extracts on germination were more than root extracts of sunflower. The percentage and quality of germination was decreased by increasing the concentration of extracts. The root length and shoot length were reduced by 80% following application of sunflower extracts. In greenhouse experiments, to study the role of decomposition plant debris on release of allelochemicals, stem, root and leaf residues of sunflower were incorporated with pot soil by 5% (w/w) and weed seeds were sown and samples were taken in five stages of growth(2, 4, 6, 8 leaf and mature plant). Dry weight, leaf area and height of weeds were determined. The results of greenhouse experiments indicated that incorporation of sunflower residues in the soil (fresh or decomposed residues) reduced growth of redroot pigweed and common lambsquarter. The difference between fresh and decomposed residues was not significant. This study indicated that, fresh stem residues of sunflower are able to apply, its harmful effects on dry weight, leaf area and height of both weeds species.

Key words: Allelppathy, Aqueous extract. Sunflower, Redroot pigweed, Common lambsquarter.

CAPTCHA Image