بررسی گروههای سازگاری میسلیومی (MCG) در جدایه‌ها‌ی Sclerotinia sclerotiorum از مزارع کلزا استان گلستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
Sclerotinia sclerotiorum یک عامل بیماری زا نکرو تروف با دامنه وسیع میزبانی است و سطح وسیعی از تنوع فنوتیپی درون گونه ای را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تشخیص هترو‍‍ژنی درون گونه ایی قارچ بر اساس فاکتورهای فنوتیپی محدودمی باشد، بررسی گروههای سازگاری میسلیومی به عنوان معیار مناسبی برای طبقه بندی و تفکیک هتروژنی درون گونه ایی معرفی شده است. در این تحقیق 19 جدایه خالص سازی شده S. sclerotiorum کلزا بر روی محیط کشت تغییر یافته پاترسون MPM به اضافه ماده رنگی قرمز جفت شدند. در حالت سازگار میسلیومی دو جدایه جفت شده و تشکیل یک پرگنه را دادند، اما در ناسازگاری میسلیومی باتشکیل خط واکنش مشخص به کمک ماده رنگی قرمز در ناحیه واکنش همراه با ناحیه میسلیومی فراوان و یا میسلیومی نازک مشاهده شده و دو جدایه جفت شده توانایی تشکیل هتروکاریون پایدار را ندارند. جفت شدن یک جدایه با خودش به‌صورت سازگار میسلیومی تلقی شده و 5 حالت دیگر ناسازگار میسلیومی هم در بین این جدایه‌ها‌ دیده شد. مطالعات میکروسکوپی واکنش میسلیومی جدایه‌ها‌ پیچیده بوده و آناستوموز همیشه در بین جدایه‌ها‌ی جفت شده مشاهده نشد. در واکنش ناسازگار زوال هیفی مشاهده شد که این مورد در واکنش سازگار مشاهده نگردید. داده‌ها‌ نشان داد که سطح بالایی از ناسازگاری میسلیومی در بین جدایه‌ها‌ی S. sclerotiorum مشاهده می‌شود، که قابل مقایسه با ناسازگاری رویشی است که در آسکومیست‌ها‌ گزارش شده است. این سطح وسیع ناسازگاری نشان می‌دهدکه هتروژنی ژنتیکی در داخل این گونه وجود داشته و واکنش سازگاری ناسازگاری میسلیومی روش موثری برای طبقه بندی هتروژنی درون گونه ایی می‌باشد.

واژه‌ها‌ی کلیدی: Sclerotinia sclerotiorum، کلزا، سازگاری- ناسازگاری میسلیومی

عنوان مقاله [English]

Study on mycelial compatibility of Sclerotinia sclerotiorum isolates from Canola field of Golestan

نویسندگان [English]

  • K. Rahnama
  • k. Rahnama
Collrge of Gorgan University of Agricural Sciences and Nutural Resources
چکیده [English]

Abstract
Sclerotinia sclerotiorum is the causal necrotroph pathogen with wide host range and showed various phenotipic intraspecies variability. Considering to difficult identification of intraspecies heterogeneity on the basis of phenotypic factors, compatible mycelium groups introduced as an appropriate tool for classification and intraspecies heterogeneity distinction. In this research, 19 fungal isolates purified from canola and paired on modified patterson,s medium (MPM) with red food colour. Pairings were scored as compatible when isolates merged to form one colony but mycelia incompatibility pairings resulted in an interaction zone in which a distinct reaction line and abundant aerial mycelia or thin mycelial were observed. But, incompatible mycelial with occurrence of interaction zone by red food colour in reaction zone on medium showed there is no potential of heterokaryon to be stable when two isolates were paired. All pairings of self isolates were compatible and five mycelial incompatible groups in isolates observed. Microscopically, mycelial interactions in pairings of isolates were complex. Anastomosis between paired isolates was not always observed. Incompatible pairings were followed by hyphal deterioration, that was not observed in compatible interaction. The result showed that a high level of mycelial incompatibility exists among isolates of S. sclerotiorum, comparable to level of vegetative incompatibility reported in other ascomycetes. The extent of mycelial incompatibility indicates that the genetic heterogeneity exists within the species and the mycelial compatibility- incompatibility reactions may be an effective way of categorizing intraspecific heterogeneity.

Key words: Sclerotinia sclerotiorum, Canola, mycelial compatibility- incompatibility

CAPTCHA Image