بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در اراضی شالیزاری بر رشد محصولات دوم (کاهو، شاهی، شبدر، کلزا وتربچه) آزمایشهای مزرعه ای و گلخانه ای به ترتیب در مازندران و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. پنج آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به ازای هر کدام از محصولات دوم و با تیمارهای بقایای علفکشها ( 1-بوتاکلر، 2-تیوبنکارب،3-اگزادیارژیل، 4- سان رایس پلاس ، 5-ستاف و 6-شاهد) مورد اجرا قرار گرفت. صفات طول ساقه و ریشه و وزن ساقه، ریشه و کل (ساقه + ریشه) در دو مرحله برداشت یعنی 20 و 40 روز پس از کاشت اندازه گیری شده و تجزیه واریانس در مورد آنها به اجرا در آمد. در برداشت اول مقایسه میانگین نشان داد محصولات دوم کلزا ،کاهو، و تربچه به لحاظ کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری نداشته و بقایای علفکش ها آنها را متاثر نکرده است. شبدر نیز از نظر طول و وزن ساقه حساسیتی به بقایای هیچکدام از علفکشها نداشت، با این حال طول ریشه شبدر متاثر از بقایای علفکش بوتاکلر شده و نسبت به شاهد کاهش 28 درصدی داشت. بقایای بوتاکلرهمچنین منجر به کاهش وزن ریشه و وزن کل در شبدر شده است. علفکش بوتاکلر وزن ساقه و وزن کل شاهی را متاثر کرد. در برداشت دوم محصولات دوم کلزا ،شبدر و تربچه از نظر صفات مورد بررسی بطور معنی داری تحت تاثیر بقایای علفکشها قرار نگرفتند. بقایای علفکش سانرایس به طور معنی داری منجر به کاهش طول ساقه محصول کاهو شد. محصول دوم کاهو نیز به ترتیب از لحاظ طول ساقه و ریشه و شاهی از لحاظ وزن ساقه و وزن کل متاثر از بقایای علفکش اگزادیارژیل بود.

واژه های کلیدی: آلودگی خاک، برنج، تناوب زراعی، عملکرد

عنوان مقاله [English]

Effect of herbicides residue used in rice fields on growth characteristics of second crop in rotation in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • R. Valiolahpor 1
  • M.H. M. Rashed 1
  • M. A. Baghestani 2
  • Amir Lakzian 3
  • mohammad hassanzade khayat 3
1 From College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Plant Pest and Disease Research Institute
3 From College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effects of rice conventional herbicides on rotational second crops (lettuce, cress, clover, canola and radish), soil microbial biomass and diversity, a field and glasshouse experiments were conducted in Mazandaran province and research glasshouse of Ferdowsi University of Mashhad, respectively. Five experiments were carried out for 5 second crop separately with treatment of different herbicide residue (1-Butachlor 5 l/ha, 2-Thiobencarb 5 l/ha, 3-Oxadirgyl 3l/ha, 4-Sunrice 3 l/ha, 5-setoff 150 g/ha and 6-check without herbicide) by using randomized complete block design. Stem and root length, stem, root and total weight (root + stem) in two harvests (20 and 40 days after planting) were measured and ANOVA was performed. In the first harvest mean comparison showed that canola, lettuce and radish were not affected at 95% confidence level by herbicide residue in any measured variables. Clover stem length and weight were not affected by residue of any herbicides, however clover root length was affected by Butachlor residue and was 28٪ lower than control. Butachlor residues also led to root and total weight reduction in clover. Butaclor residues also affected cress stem and total weight. In the second harvest canola, clover and radish in all variables were not significantly affected by any herbicide residues. Sunrice residues reduced stem length significantly in lettuce. Lettuce stem and root length and cress in stem and total weight were affected by Oxadiargyl residue.

Key words: Soil contamination, Rice, Rotation, Yield

CAPTCHA Image