طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در حال حاضر در ایران برای سنجش قطرات سم از روشهای دستی که بسیار وقت گیر و کم دقت هستند، استفاده می شود. در این مقاله، نرم افزاری ارائه و ارزیابی شده است که به کمک روشهای پردازش تصویر، سنجش های لازم شامل محاسبه سطح هر لکه، قطر واقعی هر قطره، قطر های میانه عددی و حجمی، درصد پوشش قطرات و یکنواختی پاشش را انجام می‌دهد. در ارزیابی هایی که از نرم افزار به عمل آمد، مشخص شد که بیشینه خطا مربوط به قطرات کوچک با حدود 10 درصد خطا و کمینه آن مربوط به قطرات بزرگ با کمتر از 1 درصد است. مهمترین علت بروز خطا مربوط به مشخصه ذاتی نمایش تصاویر دیجیتالی از طریق پیکسل ها و پله ای بودن لبه لکه ها بدلیل شکل مربعی پیکسل ها است. علی رغم این مقدار خطا، این نرم افزار در مقایسه با دیگر روشهای دستی و رایانه ای مقایسه شده، از سرعت و دقت به مراتب بالاتری برخوردار بود. در حال حاضر مهمترین محدودیت این نرم افزار در عدم تشخیص لکه های بهم چسبیده بصورت هوشمنداست که سبب می شود چنین لکه هایی را بعنوان یک لکه منظور کند.

واژه های کلیدی: اندازه گیری لکه، پردازش تصویر، کاغذ حساس به آب، اندازه قطرات

عنوان مقاله [English]

Introducing and evaluating a suitable software for sprayers calibration and other similar purposes

نویسندگان [English]

  • M .D
  • M.H Abbaspour-Fard 1
  • M.H A
  • M .A 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Currently in IRAN, some manual methods are used for measuring spray droplet size which is very laborious and time consuming. In this paper, a software is presented based on image processing techniques, which is suitable for small object detection purpose that can be used in blob analysis of sprayer calibration and other similar applications. The algorithms have been implemented and adapted in a program called Scientific Image Blob Analysis (SIBA). The program can read the scanned image of water sensitive cards, obtained from nozzle's spray. Some threshold techniques are also used for noise removal and converting the original image to a binary one (e.g. red for blob and white for background). The blob features calculated in the program are area, actual diameter, Number Median Diameter (NMD), Volume Median Diameter (VMD), blob density (blob/unit area), and percentage of blob's area coverage, blob count and finally the uniformity of spray. The algorithms were evaluated analytically and experimentally, comparing with the results of a leaf area meter and a planimeter. Although the results showed more accurate and faster performance for this software, a direct correlation was also found between their accuracy and the image's resolution. In other words, the higher the resolution of the image, the more accurate of the results particularly for the smaller blobs. This was mainly due to the stepwise inherent of the pixels showing a blob's boundary. However, by choosing an appropriate resolution the error of measurement may reduce to %1. The program can also easily be used for any area detection and calculation of the images such as leaf, fruits etc. It is a good package especially for the researchers in the developing countries with a limit access to similar resources. Moreover there might be some uncertainty about the accuracy of such commercial products.

Key words: Blob Analysis, Image processing, water sensitive paper, droplet size

CAPTCHA Image