تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در بررسی که به منظور یافتن ویروس S سیب‌زمینی در مزارع سیب‌زمینی شمال خراسان صورت گرفت، تعدادی غده بطور انتخابی از چندین مزرعه سیب‌زمینی در اطراف بجنورد از بوته‌هایی که علائم موزائیک2، روگوز3، فرورفتگی رگبرگ‌ها، ریزبرگی و تموج حاشیه برگ‌ها را داشتند جمع‌آوری شد. هم‌چنین تعدادی غده نیز بطور تصادفی از مزارع سیب‌زمینی اطراف شهرهای مشهد، چناران، قوچان، فاروج و شیروان گردآوری گردید. غده‌های جمع‌آوری شده تا سپری شدن دوره خواب در 4 درجه سانتیگراد نگهداری و سپس در شرایط گلخانه کشت داده شدند. براساس واکنش گیاهان محک افتراقی، تعداد کمی از بوته‌های سیب‌زمینی به PVS آلودگی نشان داده و عصاره یکی از بوته‌های آلوده در مطالعات دامنه میزبانی گیاهان Nicotiana debneyi Domin و Lycopersicum esculentum L.cv. early urbana 111 را بطور سیستمیک آلوده نمود. این جدایه بر روی گیاهان Chenopodium amaranticolor Costa & Reyn و C. quinoa Wild علائم موضعی کلروتیک ایجاد نمود ولی در Datura stramonium L., Nicotiana tabacum L. cv. xanthi, Petunia hybrida Vilm, Gompherena globosa L. Phaseolus vulgrais L. var. red kidney , Capsicum frutescens L. هیچ‌گونه علائمی ایجاد نکرد. ایزوله مورد نظر بعد از خالص‌سازی بیولوژیک روی C.quinoa در N. debneyi تکثیر داده شد و خالص‌سازی آن طبق روش پیشنهادی Hammond & Laqwson(1988) با مقداری تغییرات انجام گرفت. آنگاه در برابر آموده نسبتاً خالص ویروس، آنتی سرم تهیه گردید. از آزمون‌های نشت دو طرفه در آگار5 و الیزا6 جهت تشخیص سرولوژیکی ویروس استفاده شد. بررسی میکروسکوپ الکترونی پیکره‌های رشته‌ای سالم ویروس به ابعاد 9×621 نانومتر را در آموده نسبتاً خالص نشان داد(×57000). جهت تعیین میزان آلودگی مزارع سیب‌زمینی اطراف بجنورد مجموعاً 200 بوته بطور تصادفی نمونه‌برداری شده و از آزمون DAS-ELISA، جهت تشخیص ویروس استفاده شد. براساس نتایج این آزمون درصد آلودگی به PVS در منطقه بجنورد 5/15% تعیین گردید.

واژه های کلیدی: ویروس S سیب زمینی، خالص سازی، آنتی سرم، الایزا، میکروسکوپ الکترونی

عنوان مقاله [English]

Host- range studies ,physicochemical purification and serology of potato virus S (PVS) in Northern Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • M. Hosseinzadeh 1
  • B. Jafarpour 2
  • M. Falahati Rastegar 2
1 College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad
2 College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
During a survey for detection of PVS in potato fields in Northern Khorasan province, some tubers from the plants which have been already marked and showing mosaic, rugosity, undulation on leaf margins, little leaf and slightly vein deepening, were collected in Bodjunrd region, Also, some tubers from potato fields of Mashhad, Chenaran, Ghoochan, Faruj and Shirvan regions were randomly collected. These tubers maintained in 40C until their dormancy broken, and then grown at greenhouse conditions. On the base of reaction of differential hosts a few plants have been infected with PVS. In host range studies infected sap from one of potato plants, infected Nicotiana debneyi Domin. and Lycopersicon esculentum L.cv. early urbana 111 Systematically, It also developed chlorotic local lesions on Chenopodium amaranticolor Costa & Reyn. And C. quinoa Wild as well, but Datura stramonium L., Phaseolus vulgaris L. var. red kidney. and Capsicum frutescens L. did not show any symptoms in this study. The virus indentifed as PVS on the basis of differential host reactions. The isolate was propagated on N. debneyi and purification was carried out according to Hammond & Lawson procedure (1988) with some modification. The antiserum was provided against partially purified virus. Serological tests including double diffusion in agar and ELISA were performed. Electron microscopy showed intact filamentus particle of virus measuring 629 nm (57000x). To determine infection percent of PVS in Bodjnord region, 200 plants were randomly collected and ELISA tests have been used. The results showed the infection rate of 15.5 percent in Bodjnurd region.

Key words: potato Virus S , purification, Antiserum ELISA, Electron microscopy.

CAPTCHA Image