اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر ابریشم کرم تحقیقات مرکز کشور، رشت

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، رشت

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

چکیده
لاروهای کرم ابریشم در شرایط اقلیمی متفاوت، واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند که باعث اقتصادی بودن پرورش برخی نژادهای آنها در شرایط اقلیمی خاص نسبت به سایر نژادها می‌گردد. تاثیر چهار محیط پرورش 1)استاندارد، 2)دما و رطوبت بالا، 3)دمای بالا و رطوبت پایین، و 4) نوسان درجه حرارت بر عملکرد شش آمیخته کرم ابریشم شامل 152151، 32-110151، 154151، 104103، 3231 و 110107 مورد بررسی قرار گرفت. در هر شش آمیخته، میانگین درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل در تیمار شاهد بهتر از سایر شرایط اقلیمی بود. در آمیخته‌های 152×151، 154×151 و 110×107، تیمارهای شاهد، نوسان درجه حرارت و دمای بالا و رطوبت پایین از نظر درصد پیله درجه یک تفاوت معنی داری را آشکار نکردند. در آمیخته 32-110×151 تیمار شاهد و در آمیخته‌های 104×103 و 32×31 تیمارهای شاهد و دمای بالا و رطوبت پایین منجر به تولید بیشتر پیله‌های خوب شدند. در تمامی آمیخته‌ها بالاترین میزان مرگ و میر در مرحله لاروی با افزایش دما و رطوبت ایجاد گردید و در مرحله شفیرگی بالاترین میزان تلفات در دمای بالا همراه با رطوبت بالا و پایین مشاهده شد. در آمیخته‌های مورد آزمون، بالاترین عملکرد تولیدی (وزن کل پیله و نیز وزن پیله خوب به ازای ده هزار لارو) در تیمارهای شاهد و نوسان درجه حرارت حاصل شد. در واریته‌های 32-110151، 3231 و 110107 نوسان درجه حرارت تأثیری در کاهش وزن پیله نداشت و در آمیخته 104103 موجب افزایش معنی‌دار وزن پیله شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، مشخص شد دما و رطوبت بالا، دمای بالا و رطوبت پایین، و نوسان درجه حرارت همگی سبب کاهش سطح تولید می‌شوند. همچنین آمیخته 104103 برای پرورش در نقاطی از کشور که دارای نوسان درجه حرارت هستند و آمیخته‌های 104×103 و 32×31 برای پرورش در مناطق دارای دما و رطوبت بالا، و دمای بالا و رطوبت پایین توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: کرم ابریشم، آمیخته، عملکرد، شرایط محیطی

عنوان مقاله [English]

Effects of various environment conditions on the performance of silkworm (Bombyx mori L.)

نویسندگان [English]

  • M .M 1
  • Z Mirhoseini 2
  • M .G 3
  • A. Seidavi 4
1 Silkworm Research Center (ISRC)
2 Rasht&Animal Science Department, Agriculture Faculty, Guilan University
3 Silkworm Research Center (ISRC)
4 Guilan University &Islamic Azad University, Rasht Branch
چکیده [English]

Abstract
Different responses of silkworm larvae under various rearing climate condition would help to obtain better economic performance of some silkworm varities in specific climate conditions. The effect of 4 rearing climate conditions including 1) standard 2) high temperature and humidity, 3) high temperature and low humidity and 4) temperature fluctuation were investigated on the performances of six different silkworm hybrids including 151×152, 151×110-32, 151×154,103×104, 31×32 and 107×110. All hybrids showed better performances for larval, pupa and total vitality under standard conditions compared with the other rearing environments. There was no significant difference for the good cocoon percentage between the hybrids of 151×152, 151×154 and 107×110 under standard temperature fluctuating and warm/dry climate condition. The hybrid of 151×110-32 at standard condition and the hybrids of 103×104 and 31×32 at standard and warm/dry conditions produced higher values of good cocoons. For all hybrids, the larval mortality increased by growth of temperature and humidity. Meanwhile the pupal mortality rose with increasing of temperature either in dry or humid condition. The highest productivity (weight of total and good cocoon per 10000 larvae) within all treated hybrids obtained under standard and temperature fluctuation of temperature left no adverse effect on single cocoon weight for hybrids of 151×110-32, 31×32 and 107×110, while significantly increased the cocoon weight for hybrid of 103×104. The obtained results provide high temperature and humidity, high temperature and low humidity, and temperature fluctuation decreased production level. Furthermore, 103×104 hybrid is suitable for regions with temperature fluctuation. Also 103×104 and 31×32 hybrids are suitable for regions with high temperature and humidity, and high temperature and low humidity.

Key words: Silkworm, Rearing Performance, Environmental Conditions

CAPTCHA Image