نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری اطراف تبریز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی تنوع زیستی نماتدهای انگل گیاهی مناطق سبزی کاری اطراف تبریز در طی سال های 84 – 1383، تعداد 88 نمونه خاک ریزوسفر و تعدادی نمونه ریشه 25 گونه سبزی معمول کشت در منطقه برداشته شد. نماتدهای خاک پس از استخراج و تثبیت به گلیسیرین خالص رسانده شده و اسلایدهای تهیه شده از نمونه‌ها به وسیله میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم، از نظر صفات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی جنس‌ها و گونه‌ها با استناد به منابع معتبر صورت پذیرفته و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین افراد با شرح اصلی گونه و گونه‌های نزدیک مورد بحث قرار گرفت. در نهایت 25 گونه متعلق به 16 جنس شاملAmplimerlinius globigerus، Aphelenchus avenae ، Aphelenchoides bicaudatus، A. haguei، A. richardsoni، Boleodorus thylactus، Criconema mutabile، Criconemoides informis، C. mongolensis، Ditylenchus medicaginis، Filenchus vulgaris، Geocenamus brevidens، G. rugosus، Helicotylenchus digonicus، H. exallus،H. pseudorobustus، H. vulgaris، Heterodera cruciferae، Mesocriconema antipolitanum، M. curvatum، Paratylenchus mexicanus، Pratylenchus alleni، P. neglectus، Psilenchus hilarulus و‌ Zygotylenchus guevarai شناسایی شدند. با توجه به گزارش های قبلی از این نماتدها در ایران، تنها به توصیف سه گونهAphelenchoides haguei، Aphelenchoides richardsoni و Pratylenchus alleni که گزارش های تازه ای برای فون نماتدهای ایران هستند، اکتفا می شود. همچنین یک گونه تازه گزارش شده از ایران Helicotylenchus exallus توصیف می گردد.

واژه های کلیدی: سبزیجات، تنوع زیستی و نماتد

عنوان مقاله [English]

Plant parasitic nematodes of vegetable fields in Tabriz area

نویسندگان [English]

  • H .J
  • GH. Niknam
Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract
In order to identify the biodiversity of plant parasitic nematodes in vegetable fields of Tabriz, during 2004-2005, 88 soil and a few root samples were collected from rhizosphere of 25 dominantly cultivated vegetable crops. Nematodes were extracted by combined sieving and centrifugal–flotation method and processed to be transferred to glycerin. After preparing microscopic slides, the morphological and morphometrical features of the nematodes were studied using the light microscope equipped with a drawing tube. The morphological features and measerments of the extracted nematodes were compared with those ones given in literature and similarities and differences with original descriptions and closest species were discussed. As a result, 25 species belonging to 16 genera including Amplimerlinius globigerus, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides bicaudatus, A. haguei, A. richardsoni, Boleodorus thylactus, Criconema mutabile, Criconemoides informis, C. mongolensis, Ditylenchus medicaginis, Filenchus vulgaris, Geocenamus brevidens, G. rugosus, Helicotylenchus digonicus, H. exallus, H. pseudorobustus, H. vulgaris, Heterodera cruciferae, Mesocriconema antipolitanum, M. curvatum, Paratylenchus mexicanus, Pratylenchus alleni, P. neglectus, Psilenchus hilarulus and Zygotylenchus guevarai were identified. Most of the nematodes are already recoded from Iran and herein, three species namely, Aphelenchoides haguei, Aphelenchoides richardsoni and Pratylenchus alleni and one newly reported species (Helicotylenchus exallus) are described.

Key words: Biodiversity, Nematodes and Vegetables

CAPTCHA Image