اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum))

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

2 بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر دزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی، عملکرد دانه و درآمد اقتصادی گندم آزمایشی مزرعه ای در سال 1385-1384 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی در کرج در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار به مرحله اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از: رقم گندم در دو سطح(نیک نژاد (رقابت کننده قوی) و روشن (رقابت کننده ضعیف) ، تراکم یولاف وحشی در چهار سطح صفر،50،25 و 75 بوته در متر مربع و دز علفکش کلودینافوپ پروپاژیل در چهار سطح 75/0 (دز توصیه شده) ، 5/0، 25/0 و صفر لیتر در هکتار(0، 33، 66 و 100 درصد کاهش دز). نتایج نشان داد که بیشترین درصد کنترل یولاف وحشی در دز توصیه شده علف کش بود و کاهش دز مصرفی به 33 و 66درصد به ترتیب درصد کنترل را8/0 و 38/39 درصد کاهش داد. عملکرد دانه با افزایش دز مصرفی افزایش پیدا کرد و تفاوت معنی داری ببن دز کامل و کاهش 33 درصد مشاهده نشد اما کاهش 66 درصد مصرف علف کش نتوانست عملکرد قابل قبولی را تولید کند. درآمد اقتصادی نیز در هر دو رقم با افزایش دز مصرفی افزایش پیدا کرد و حداکثر درآمد اقتصادی در دز توصیه شده مشاهده شد که اختلاف معنی داری با کاهش 33 درصد دز علف کش نداشت. نتایج نشان داد که در صورت کشت گندم در تراکم به دست آمده در شرایط تداخل یولاف وحشی می‌توان مصرف علف کش را 33 درصد کاهش داد.

واژه‌های کلیدی: گندم، یولاف وحشی، دز کاهش یافته، کارایی کنترل

عنوان مقاله [English]

The effect of low herbicide dose of Clodinafop-propargyl on percentage of wild oat (Avena ludoviciana) control, yield and economic return of wheat (Triticum aestivum)

نویسندگان [English]

  • M. Armin 1
  • E. zand 2
  • M. A. Baghestani 3
3 Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

Abstract
A field experiment was conducted at plant pest and disease research Institute in Karaj,Iran in 2005-2006 to determine the effect of low herbicide dose of Clodinafop-propargyl on percentage of wild oat control, yield and economic return of wheat. The experiment included 2 Wheat varieties (Rooshan and Niknejad (less and more competitiveness cultivar, respectively, 4 Wild oat densities (0, 25, 50 and 75 plant m-2) and 4 herbicide doses (0, 25, 50 and 75(recommended rate) lit ha-1 (100%, 66%, 33% and 0% reduce herbicide dose respectively)) in factorial trial based on randomized block design with 4 replications. The highest wild oat control was obtain in recommended rate and reduce dose to 33 and 66% decreased wild oat control to 0.8 and 38.39% ,respectively. Yields generally increased as rates increased recommended dose. There is no different between 33% reduce on the recommended dose and recommended dose, but 66% reduce on recommended dose couldn’t produce pleasure yield. In two cultivars economic returns increased exponentially as rates increased recommended dose, the maximum economic return was observed at the recommended herbicide dose but hadn’t different with 33% decrease in dose of herbicide. Results of this study indicate reduction to 33% from the full recommended dosage is possible when wheat was grown in optimal density in weedy condition.

Key words: Wheat, Wild oat, Low Herbicide Dose, Herbicide Efficiency

CAPTCHA Image