بررسی اثر کشندگی و دورکنندگی سه حشره کش بر روی زنبور) Aphelinus mali (Haldeman)(Hym.:Aphelinidae

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد دامغان

2 دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
در یک بررسی آزمایشگاهی اثر سه حشره کش پیریمیکارب، پی متروزین و اسپینوزاد روی زنبور Aphelinus mali، پارازیتوئید شته خونی سیب ارزیابی شد. برای بررسی اثر تماسی، حشرات کامل زنبور به مدت 16 ساعت در داخل پتری دیش هایی که حاوی برگ های سیب سمپاشی شده بودند قرار گرفتند، برای بررسی اثر گوارشی در دوره زمانی مشابه از پتری دیش هایی که حاوی یک لایه دستمال کاغذی آغشته به محلول سمی و 10% شکر بود استفاده گردید و برای بررسی اثر دور کنندگی سموم در آزمایش انتخاب بین برگ آلوده و برگ غیر آلوده به سم از لوله Y شکل باسوین استفاده گردید. نتایج نشان داد اسپینوزاد از طریق تماسی و گوارشی به زنبور پارازیتوئید به ترتیب 43/89 و 01/89 درصد تلفات وارد کرد و در مورد سم پی متروزین این معیار به ترتیب برابر با 85/78 و 72/62 درصد بود. همچنین اسپینوزاد و پیریمیکارب روی حشرات کامل زنبور پارازیتوئید دارای خاصیت دورکنندگی بودند اما پی متروزین فاقد این خاصیت بود.

واژه های کلیدی: Aphelinus mali، زیست سنجی ، حشره کش، شته خونی

عنوان مقاله [English]

Study on the mortality and repellency effects of three insecticides on Aphelinus mali (Haldeman) (Hym.: Aphelinidae)

نویسندگان [English]

  • Gh. Sadeghi 1
  • A .P 2
1 Azad University
2 Agricultural Faculty, Urmia University , Urmia- IRAN
چکیده [English]

Abstract
In a laboratory study the effect of three insecticides (pirimicarb, pymetrozine and spinosad) was evaluated on Aphelinus mali a parasitoid of woolly apple aphid. To investigate the contact effect, adults were caged for 16 hours in petri-dishes containing apple leaves sprayed with each insecticide. To determine the oral toxicity in the same period of time, other petri-dishes containing filter paper soaked in poisoned solution of 10% sugar were used. To determine the repellency effect of the insecticides in question, we used busvine Y shape tube and host choice experiment between treated and untreated leaf disks was carried out. The results revealed that the rate of mortality was 89.43 and 89.01% spinosad in contact and oral testes respectively. In the case of pymetrozine and in similar tests 78.85 and 62.72% mortality was observed. Moreover, spinosad and pirimicarb showed marked repellency effect on the adult stage of A.mali while pymetrozine didn’t show similar effect.

Key words: Aphelinus mali, Bioassay, Parasitoid wasp, Pirimicarb, Pymetrozine , Spinosad, Woolly aphid

CAPTCHA Image