ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی کدوئیان ناشی ازPseudoperonospora cubensis

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 محقق بخش تحقیقات آفات و بیماریهایی گیاهی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

2 پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده

چکیده
سفیدک داخلی کدوئیان یکی از بیماریهای مهم خیار در مناطق مرطوب و گلخانه‌ها محسوب می شود. خسارت بیش از 50% به محصول ، عدم تأثیر قطعی ترکیبات شیمیایی علیه آن و گسترش کشت زیر پلاستیک اهمیت آن‌ را بیشتر روشن می‌کند. از این رو دستیابی به ارقام مقاوم و یا متحمل باعث کاهش خسارت می‌شود. به‌منظور بررسی و ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به این بیماری، 20 ژنوتیپ از بانک ژن بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی، 49 رقم کاملا اصلاح شده هیبرید‌های تجاری و 3 رقم محلی شامل، محلی باسمج تبریز، محلی بابل و محلی قزاقی مورد ازریابی قرار گرفتند. ارقام فوق درشرایط گلخانه با اسپور قارچ عامل بیماری به میزان 103×5 اسپور در میلی لیتر مایه زنی شدند. در شرایط مزرعه‌ای 21 رقم به‌همراه ژنوتیپ محلی ساری در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل در مازندران مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نتیجه ارقامVoyaj F1 بعنوان رقم اصلاح شده هیبرید ازکشور روسیهTN94135,KC361105, KC361065 , از ژنوتیب‌های بومی کشور و رقم تجاری GH5 در شرایط گلخانه‌ای مقاومت نشان دادند. ارقام تجاریFDC101 وSuper stone در شرایط مزرعه‌ای واکنش مقاومت را نشان دادند و همچنین 4 رقم در گلخانه و 8 رقم نیز در آزمایش مزرعه‌ای متحمل به بیماری تشخیص داده شدند. و بقیه ارقام در گروه حساس به بیماری قرار گرفتند. در این بررسی واکنش‌های متفاوت جدایه‌های قارچ روی برخی ارقام دیده شد. این امر می‌تواند نشانه‌ای بر وجود نژادهای مختلف Pseudoperonospora cubensis در ایران باشد.

واژه‌های کلیدی: سفیدک داخلی،Pseudoperonospora cubensis ، خیار، ژرم پلاسم، گلخانه

عنوان مقاله [English]

An evaluation on the resistance of the germplasm of cucumber against Downy Mildew of cucurbitaceae (Pseudoperonospora cubensis)

نویسندگان [English]

  • A. Ranjbar 1
  • D. Shahriari 2
  • R. Rafezi 2
1 Department of Plant Pests and Diseases, Agricultural Research Center of Varamin, Iran
2 Department of Plant Pests and Diseases, Agricultural Research Center of Varamin, Iran
چکیده [English]

Abstract
Downy Mildew of cucurbits is one of the most important diseases of cucumber in humid areas and greenhouses. Damage of disease is estimated 50% to 100% in suitable climatic conditions. Therefore, achieving resistant or tolerant genotypes can be designed as the most important and safe method to reduce the damage and increase the benefits of cucumber farming. In order to evaluate the resistance of cucumber germplasms available in Iran, an experiment was conducted using 72 genotypes including 20 native genotypes from Iran National Gene Bank, 49 commercial hybrids from different seed companies, and 3 native population from Tabriz (Basmendj), Babol (Local Babol) and Cossackitan (Local Cossack). The mentioned genotypes were inoculated with 5 ml of 5×103 of sporangium. In field conditions, 21 genotypes, with Local Sari, were studied. It was resulted that Voyaj F1 from Russia and KC361065, KC361105 and TN 94135 from Iran National Gene Bank, and GH5 as a commercial cultivar showed resistance under greenhouse conditions. FDC101 was considered resistant. It was concluded in vitro 4 genotypes and in vivo 8 genotypes found tolerant, whereas, were grouped in susceptible category. In this study, different reactions of fungus isolates were detected in some genotypes. This showed the existence of physiological races for Pseudoperonospora cubensis in Iran.

Key words:Downy Mildew, Pseudoperonospora cubensis, cucumber, Germplasm, Greenhouse

CAPTCHA Image